175 kvin­nor ne­ka­des att fö­da i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - News - Kevin Wedin

29 kvin­nor har hän­vi­sats från Dan­de­ryd till sjuk­hus ut­an­för lä­net när det var dags att fö­da barn. Lands­tings­rå­det sä­ger att det kan ha va­rit den värs­ta som­ma­ren.

På Dan­de­ryds sjuk­hus finns det två för­loss­nings­kli­ni­ker, BB Stock­holm och Dan­de­ryds sjuk­hus eg­na. Un­der pe­ri­o­den 12 ju­ni till 4 au­gusti har to­talt 1 602 barn fötts där, i snitt 28 barn per dag. Men sam­ti­digt har en hel del kvin­nor in­te haft möj­lig­het att fö­da på Dan­de­ryds sjuk­hus el­ler BB Stock­holm.

To­talt har för­loss­nings­kli­ni­ker­na i Dan­de­ryd hän­vi­sat 175 kvin­nor till and­ra kli­ni­ker in­om Stock­holm och he­la 29 kvin­nor ut­an­för Stock­holms län.

1 000 kro­nor ex­tra

Un­der som­ma­ren har akut­sjuk­hu­sen i Stock­holm fått 1 000 kro­nor ex­tra per för­loss­ning, nå­got BB Stock­holms VD, Ing­e­la Wiklund,

in­te tyc­ker är till­räck­ligt.

– Med den lå­ga er­sätt­ning vi får nu går det in­te att be­dri­va för­loss­nings­vård. Från barn­mors­kor­na ställs det krav på att det ska va­ra en barn­mors­ka per kvin­na, men det kom­mer ald­rig att in­fri­as med den er­sätt­ning vi har nu, sä­ger hon till Da­gens Nyheter.

”Be­hö­ver hö­jas”

Tid­ning­en rap­por­te­rar vi­da­re att 34 kvin­nor, ba­ra un­der ju­li må­nad, blev hän­vi- sa­de ut­an­för lä­net från Stock­holms för­loss­nings­kli­ni­ker.

– Om så många som 34 kvin­nor hän­vi­sats till and­ra lands­ting så är det väl­digt myc­ket och så klart ett miss­lyc­kan­de. Jag är in­te alls nöjd med den siff­ran. Det har in­te va­rit en bra som­mar – det kan va­ra den värs­ta, sä­ger El­la Boh­lin (KD), sjuk­vårds­lands­tings­råd, till Da­gens Nyheter.

Hon sä­ger ock­så till tid­ning­en att er­sätt­ning­en be­hö­ver hö­jas:

– Jag har dri­vit det i bud­get­för­hand­ling­ar­na, men vi är fy­ra par­ti­er i al­li­an­sen och al­la mås­te va­ra med på det. Jag tyc­ker att barn- och kvin­no­sjuk­vår­den mås­te pri­o­ri­te­ras i fram­ti­den.

Med den lå­ga er­sätt­ning vi får nu går det in­te att be­dri­va för­loss­nings­vård.

FOTO: CARIN WESSTRÖM

FULLT. Fle­ra kvin­nor fick hän­vi­sas ut­an­för Stock­holm från BB Stock­holm och Dan­de­ryds sjuk­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.