Hon gör fik­tion

Av gym­na­si­e­ti­den i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - News - Hel­le Ki­ker­puu

An­na Ahlund är ut­bil­dad lä­ra­re i svens­ka och mu­sik och har ti­di­ga­re ar­be­tat på Mör­by­sko­lan. Hen­nes jobb med ung­do­mar har haft stor in­ver­kan på va­let att skri­va just ung­doms­böc­ker, men hon be­skri­ver även ung­dom­så­ren som sär­skilt in­tres­san­ta.

– Det är en häf­tig tid i li­vet när myc­ket för­änd­ras. Myc­ket hän­der för förs­ta gång­en och käns­lor­na kan va­ra väl­digt star­ka. Det är ro­ligt att kun­na nå ut till ung­do­mar och vi­sa fle­ra si­dor av sa­ker, sä­ger An­na.

I boken har An­na valt att ha med en ka­rak­tär som är ic­ke-bi­när och har ”hen” som sitt pro­no­men.

– I bör­jan kän­des det li­te ovant att an­vän­da mig av or­det hen så myc­ket, men det är in­tres­sant att jag kun­de på­ver­ka mitt eget språk och nor­ma­li­se­ra or­det för mig själv. Hb­tq-frå­gor lig­ger mig varmt om hjär­tat, sä­ger hon.

För­änd­rat sam­häl­le

Själv äls­ka­de hon gym­na­si­eå­ren på Dan­de­ryds gym­na­si­um och triv­des med lä­rar­na. Hon ser att sam­häl­let för­änd­rats för ung­do­mar se­dan dess.

– Det är ett öpp­na­re kli­mat över­lag nu än för någ­ra år se­dan. Många ung­do­mar är en­ga­ge­ra­de och pra­tar mer om de frå­gor­na, sä­ger hon.

”Får va­ra kä­ra i vem de vill”

An­na för­kla­rar att hb­tqfrå­gor all­tid in­tres­se­rat hen­ne och att hon vil­le skri­va norm­kri­tiskt. Men för att in­te re­pro­du­ce­ra nor­mer ge­nom att för­hål­la sig till dem vil­le hon gå en an­nan väg.

– I bå­da mi­na böc­ker har jag valt att ta bort he­te­ro­nor- men. Karak­tä­rer­na får va­ra kä­ra i vem de vill ut­an att det kom­men­te­ras el­ler vär­de­ras. Många böc­ker om hb­tq-per­so­ner hand­lar om att kom­ma ut och pro­blem runt det, sä­ger hon.

– Så­na skild­ring­ar be­hövs gi­vet­vis ock­så ef­tersom värl­den fort­fa­ran­de ser ut som den gör, men jag vil­le vi­sa hur det ock­så skul­le kun­na se ut. Min för­hopp­ning är att lä­sa­ren ska bör­ja fun­de­ra över var­för al­la in­te har det som mi­na ka­rak­tä­rer, och vad vi kan gö­ra åt sa­ken.

Men huruvi­da boken bör va­ra ob­li­ga­to­risk läs­ning på gym­na­si­et vet hon in­te.

– Det är jät­te­myc­ket sex i den, så det får va­ra upp till lä­rar­na om de vill an­vän­da sig av den i sko­lan.

Min för­hopp­ning är att lä­sa­ren ska bör­ja fun­de­ra över var­för al­la in­te har det som mi­na ka­rak­tä­rer.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

FÖR­FAT­TA­RE.

An­na Ahlunds nya ung­doms­ro­man har till viss del in­spi­re­rats av åren på Dan­de­ryds gym­na­si­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.