Dan­de­rydspräs­ten

Ska dej­ta på tv

Danderyds Nyheter - - News - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

För en och en an­nan Dan­de­rydsbo dy­ker det snart upp ett väl­be­kant an­sik­te i tv­ru­tan. Jen­nie Wall, präst i Dan­de­ryd se­dan tio till­ba­ka, är en av hu­vud­del­ta­gar­na i årets sä­song av det po­pu­lä­ra re­la­tions­pro­gram­met ”Tro, hopp och kär­lek”, som leds av Mark Le­vengood.

– Att va­ra med i pro­gram­met var knap­past ett en­kelt be­slut att fat­ta, det sked­de ef­ter no­ga över­vä­gan­de. När jag fick för­frå­gan så träf­fa­de jag pro­duk­tio­nen fle­ra gång­er in­nan jag hop­pa­de på, sä­ger hon.

– Jag tve­ka­de in i det sista, sen tänk­te jag på Sö­ren Ki­er­ke­gaard och att vå­ga tap­pa fot­fäs­tet för en stund, så jag tog möj­lig­he­ten och li­ta­de på att den ge­ne­re­rar nå­got fint.

”Väl­digt rörd”

Pro­gram­met spe­la­des in un­der för­som­ma­ren och förs­ta av­snit­tet sänds den 29 au­gusti på SVT. Hur det går kan hon in­te av­slö­ja mer än att man får föl­ja med hen­ne när hon dej­tar tre kil­lar un- der sä­song­en. Men re­dan i mars sän­des ett pro­gram där Jen­nie och tre öv­ri­ga del­ta­ga­re pre­sen­te­ra­des.

– Min fa­milj har va­rit väl­digt stöt­tan­de och steg ett var gi­vet­vis att pra­ta med dem in­nan. Men sen har jag fått över­vä­gan­de po­si­ti­va re­ak­tio­ner, för­sam­lings­bor som öns­kat mig lyc­ka till och hål­ler tum­mar­na. Jag blev över­väl­di­gad av allt stöd och väl­digt rörd.

”För­ut­fat­ta­de me­ning­ar”

En av an­led­ning­ar­na till var­för Jen­nie tog be­slu­tet att va­ra med var för att ge en an­nan bild av kyr­kan och hur det är att ar­be­ta in­om Svens­ka kyr­kan.

– Det finns många för­ut­fat­ta­de me­ning­ar och scha­blo­ner om kyr­kan och om att va­ra präst. Of­ta får jag till ex­em­pel frågan om präs­ter i Sve­ri­ge le­ver i ce­li­bat, vil­ket man gör in­om ka­to­li­cis­men. Men jag tror vi är mer världs­till­vän­da än världs­från­vän­da än vad folk tror,

mer mo­der­na och ja...gans­ka van­li­ga. Mås­te en even­tu­ell part­ner va­ra tro­en­de?

– Jag skul­le sä­ga så här, det är vik­tigt att den per­so­nen jag dej­tar har ett per­spek­tiv på li­vet där han tyc­ker att ex­is­ten­si­el­la frå­gor är vik­ti­ga. Att man är ny­fi­ken på kris­ten tro och in­te tyc­ker tron är nå­got kons­tigt. Ba­ra för att man dej­tar nå­gon som är kris­ten in­ne­bär det in­te att man tror och tän­ker pre­cis li­ka.

Bon­de sö­ker fru, Bache­lor, En­sam mam­ma sö­ker, Gift vid förs­ta ögon­kas­tet – ja, an­ta­let re­la­tions­pro­gram som finns i TV-ta­blån är in­te få till an­ta­let och gäl­lan­de att stäl­la upp i ”Tro, hopp och kär­lek” har Jen­nie bli­vit upp­munt­rad att va­ra med se­dan förs­ta sä­song­en.

– Jag har ju tänkt ”var­för stäl­ler man upp på sånt här”. Folk har sko­jat med mig om att jag bor­de va­rit med. Jag har ju sett ti­di­ga­re sä­song­er ef­tersom det ut­spe­las i ”min” värld.

– Men att va­ra med har va­rit helt fan­tas­tiskt och jag är otro­ligt tack­sam bå­de för mö­te­na med dej­ter­na och att det va­rit spän­nan­de att få ar­be­ta med tv och att få job­ba med Mark, sä­ger Jen­nie Wall.

Det är vik­tigt att den per­so­nen jag dej­tar har per­spek­tiv på li­vet där han tyc­ker att ex­ten­si­el­la frå­gor är vik­ti­ga.

FOTO: CORNELIA SCHAUERMANN

KÄR­LEK. Jen­nie Wall ar­be­tar in­om Dan­de­ryds för­sam­ling och är med i årets sä­song av pro­gram­met ”Tro, hopp och kär­lek”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.