Sam­la­de in 15 (!) ton fall­frukt ifjol

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

I fjol tes­ta­de Dan­de­ryds kom­mun en ny grej för kom­mu­nens in­vå­na­re med äp­pel­träd. Istäl­let för att äpp­le­na fal­ler från mar­ken och blir oät­li­ga så sam­lar kom­mu­nen ihop all fall­frukt.

– Det gick så bra för­ra året så vi kör i år igen. Vi sam­la­de in myc­ket mer än vi först trod­de och tänk­te att vi gör det i år ock­så, även om äp­pel­sä­song­en ser säm­re ut, sä­ger Ca­mil­la Mo­li­na Mu­ga, av­falls­han­te­ra­re på Dan­de­ryds kom­mun.

To­talt sam­la­de kom­mu­nen ihop 15 ton med fall­frukt, frukt som se­dan om­vand­las till bi­o­gas och bi­o­göd­sel. Cir­ka 80 hus­håll i kom­mu­nen an­vän­de sig av tjäns­ten.

– Det mot­sva­rar un­ge­fär 27 000 kilo­me­ter i bi­o­gas, så det är gans­ka myc­ket man kan åka på. Och vi räk­na­de in­te alls med att få in så myc­ket, sä­ger Ca­mil­la Mo­li­na Mu­ga.

Det blev ju ty­värr en stor trå­kig sten och as­falts­plan. In­te myc­ket liv el­ler gröns­ka. Ty­värr mås­te jag tyc­ka att det blev myc­ket säm­re och fu­la­re. kom­men­te­rar en lä­sa­re på Fa­ce­book ef­ter vår ar­ti­kel om busstor­get i Mör­by.

FOTO: MOSTPHOTOS

FALL­FRUKT. Har du äpp­len som du in­te rik­tigt vet vad du ska gö­ra av?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.