Bygg­na­tio­nen av busstor­get går fram­åt: ”Har bli­vit bätt­re”

Busstor­get i Mör­by cent­rum har det se­nas­te året ge­nom­gått en rad för­änd­ring­ar. Nu har cent­ru­met fått yt­ter­li­ga­re par­ke­rings­plat­ser i vän­tan på det nya ga­ra­get.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Kevin Wedin kevin.wedin@di­rekt­press.se

Par­ke­rings­frå­gan har va­rit ett stän­digt dis­kus­sions­äm­ne un­der ti­den som Mör­by cent­rum sak­ta men sä­kert för­vand­las till det som ska bli Dan­de­ryds cent­rum. Ar­be­tet med det nya par­ke­rings­hu­set lö­per på och vän­tas va­ra klart ef­ter års­skif­tet.

Nu har ett 30-tal par­ke­rings­plat­ser fär­dig­ställts vid det nya busstor­get.

– Det var fak­tiskt här om da­gen som jag såg att det var fullt med bi­lar på den nya par­ke­ring­en, så det var ju en po­si­tiv över­rask­ning fak­tiskt, sä­ger Ani­ta San­dell, som bor i när­he­ten.

Se­dan en tid till­ba­ka är även cy­kel­par­ke­ring­en, på det nya busstor­get, med 550 cy­kel­plat­ser fär­dig.

– Vi var li­te skep­tis­ka i bör­jan, men nu ser man ju att här är det fullt med cyklar. Och det var ju väl­digt trångt för­ut. Så det har verk­li­gen bli­vit bätt­re, jag trod­de in­te det skul­le bli så här bra, sä­ger Ani­ta San­dell.

En­ligt Hå­kan Lars­son, cent­rum­chef för Mör­by cent­rum, kom­mer de 30-ta­let par­ke­rings­plat­ser­na fin­nas kvar i någ­ra år, fram till dess att Skan­dia ska byg­ga pa­vil­jong­er på plat­sen.

– Sen har man även byggt en sitt­mil­jö pre­cis ut­an­för cent­ru­met, sä­ger Hå­kan Lars­son och tilläg­ger:

– Men vi in­vän­tar egent­li­gen att par­ke­rings­hu­set ska stå klart, vil­ket sker en bit ef­ter års­skif­tet. Se­dan kom­mer även par­ke­rings­plat­ser­na vid söd­ra kon­tors­hu­set att åter­stäl­las, där det blir någ­ra fler plat­ser än ti­di­ga­re.

FOTO: KEVIN WEDIN

REAKTION. Ani­ta San­dell är po­si­tivt över­ras­kad över re­sul­ta­tet ef­ter om­bygg­na­tio­nen kring busstor­get i Mör­by cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.