Kom­mu­nens sam­man­fatt­ning av gran­nar­nas syn­punk­ter:

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Pla­ce­ring­en stri­der mot de­talj­pla­nen. Av­vi­kel­sen kan in­te be­trak­tas som li­ten. Plat­sen är myc­ket olämp­lig med hän­syn till när­he­ten till vil­la­be­byg­gel­sen. Den höga mas­ten lig­ger in­om kul­tur­hi­sto­riskt land­skap och för­fu­lar och för­vans­kar om­rå­det. Oro för strål­ning från an­lägg­ning­en. Det finns lämp­li­ga­re möj­li­ga pla­ce­ring­ar. Mar­ken nord­väst om kors­ning­en Dan­de­rydsvä­gen/Rin­ke­by­vä­gen är ett al­ter­na­tiv då där re­dan finns led­nings­stol­par, ko­mer­si­ell och in­dust­ri­ell verk­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.