Bus­sar som stan­nar där re­se­nä­rer­na vill – i stäl­let för vid håll­plat­sen. Det är ett av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för­slag för att öka trygg­he­ten för hb­tq­per­so­ner.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Ro­bin Hög­berg

Hot och tra­kas­se­ri­er kan få hb­tq-per­so­ner att väl­ja bort kol­lek­tiv­tra­fi­ken, en­ligt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. Där­för vill de nu bland an­nat in­fö­ra ett sär­skilt trygg­hets­råd, som ska ta re­da på vad som be­hö­ver gö­ras för att mins­ka otrygg­he­ten på stans bus­sar och tun­nel­ba­nor.

Rå­det ska be­stå av re­p­re- sen­tan­ter för SL, ope­ra­tö­rer, kom­mu­ner, or­ga­ni­sa­tio­ner och re­se­nä­rer.

– Ett pro­blem är att det sak­nas till­räck­ligt bra sta­tistik över vil­ka som kän­ner sig otryg­ga, var­för och på vil­ket sätt. Men det vi vet är att hb­tq-per­so­ner kän­ner sig ex- tra ut­sat­ta, sä­ger Tal­la Al­kur­di (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd.

Trygg­hets­rå­det ska sam­la in åsik­ter för att se­dan ge re­kom­men­da­tio­ner om åt­gär­der, be­rät­tar Tal­la Al­kur­di. – SL ge­nom­för un­der­sök­ning­ar re­dan i dag, men vi me­nar att des­sa be­hö­ver ut­veck­las.

För att trygg­hets­rå­dets för­slag ska bli verk­lig­het krävs mer re­sur­ser samt rik­ta­de in­sat­ser till de re­se­nä­rer som upp­le­ver mest otrygg­het, an­ser Tal­la Al­kur­di. – Vi har till ex­em­pel fö­re­sla­git att SL:s bus­sar un­der natt- tra­fik stan­nar där re­se­nä­rer­na öns­kar, när­ma­re de­ras hem, i stäl­let för vid håll­plat­sen. Vi vill ock­så ha fler trygg­hets­vär­dar och ord­nings­vak­ter, sä­ger hon.

Lands­tingsop­po­si­tio­nen ska i höst fram­fö­ra si­na för­slag i en mo­tion till lands­tings­full­mäk­ti­ge. För­sla­gen kom­mer även in­gå i op­po­si­tio­nens kom­man­de bud­get.

FOTO: AN­NA MOLANDER

OTRYGG­HET. ”Hb­tq-per­so­ner är ex­tra ut­sat­ta i kol­lek­tiv­tra­fi­ken”, sä­ger Tal­la Al­kur­di (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.