När du står där bit­ter på per­rong­en – är du en av dem som be­gär till­ba­ka peng­ar för för­lo­rad tid? Hit­tills i år har 26 000 stock­hol­ma­re gjort just det. Och det är många mil­jo­ner som rul­lar iväg för SL när för­se­na­de re­se­nä­rer krä­ver kro­nor.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Förr het­te det re­se­ga­ran­ti. Nu­me­ra kal­las det rätt och slätt för för­se­nings­er­sätt­ning. Och det är många 08:or som ut­nytt­jar chan­sen att få eko­no­misk kom­pen­sa­tion för mi­nu­ter­na som tic­kar bort på per­rong­er och i bus­sku­rer. El­ler om de själ­va fått läg­ga ut för till ex­em­pel taxi.

Hit­tills un­der 2017 har 25 716 re­se­nä­rer an­sökt om er­sätt­ning. Och he­la 21 772, allt­så 85 pro­cent, har fått god­känt – med en ef­ter­föl­jan­de slant på si­na kon­ton. Det är en smär­re ök­ning jäm­fört med sam­ma pe­ri­od 2016, för­mod­li­gen på grund av den här vin­terns ex­tre­ma snö­ka­os och ter­ror­at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan.

Be­ta­lat ut 9,5 mil­jo­ner

Det in­ne­bär att SL un­der årets förs­ta åt­ta må­na­der pung­at ut med tot a l t 9 545 858 kro­nor i för­se­nings­er­sätt­ning. En nätt sum­ma. Men för­mod­li­gen be­tyd­ligt läg­re än det skul­le kun­na va­ra om al­la som kun­de krä­va, fak­tiskt gjor­de det.

– Det här är en helt nor­mal mängd er­sätt­ning­ar. Men det är helt omöj­ligt att sva­ra på vil­ket mör­ker­tal det finns vad gäl­ler hur många som in­te an­sö­ker trots att de skul­le kun­na va­ra be­rät­ti­ga­de till det, sä­ger SL:s kom­mu­ni­ka­tör Claes Kei­su.

Den lägs­ta sum­mor­na som be­ta­lats ut lig­ger un­der tio kro­nor. Ab­so­lut lägst är re­se­nä­rer som in­kas­se­rat två kro- nor; ut­räk­nat ef­ter de reg­ler som gäl­ler för de som till ex­em­pel har ett ung­dom­sårs­kort.

– Jag vet in­te vad det kos­tar oss ad­mi­nist­ra­tivt att be­ta­la ut det, men jag gis­sar att det vi­da över­sti­ger två kro­nor, spå­nar Kei­su. Det var en man som i sam­band med Drott­ning­ga­tan­då­det i april tog en taxi från Kla­ra­bergs­ga­tan till Märs­ta sta­tion. För den sträc­kan på cir­ka fy­ra mil kräv­de tax­i­chauf­fö­ren allt­så 22 000 kro­nor. Man­nen skrev i sin an­sö­kan att ” det var väl­digt svårt att hit­ta taxi och de vil­le in­te kö­ra för van­ligt Sam­ma dag och av sam­ma an­led­ning tog en an­nan re­se­när taxi från Märs­ta till Jär­na – kring åt­ta mil – för 16 196 kro­nor. Er­sätt­ning från SL: 1 120 kro­nor.

– Visst kan det va­ra möj­ligt att folk dra­git till med att an­sö­ka om så sto­ra be­lopp som 22 000 kr. Men det kan ock­så va­ra skriv­fel i vårt sy­stem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.