Råkul­tur stäng­er i sin nu­va­ran­de form och ska istäl­let äg­na sig åt ca­te­ring och ta­ke­a­way. Men en hem­lig­hets­full Say­an Isaks­son an­ty­der att det kan bli en fort­sätt­ning.

Danderyds Nyheter - - Norrort - Pa­trik Wirén

Se­dan star­ten 2009 har re­stau­rang­en på Kungstens­ga­tan vun­nit fle­ra ut­mär­kel­ser med sin skan­di­na­vis­ka ver­sion av sus­hi. Nu, åt­ta år se­na­re, av­slu­tar Råkul­tur den tra­di­tio­nel­la re­stau­rang­verk­sam­he­ten. Say­an Isaks­son, kock och de­lä­ga­re av re­stau­rang­er­na in­om Espe­ran­to Group, me­nar att det är tid att gå vi­da­re.

– När vi öpp­na­de ha­de vi en na­iv syn på sus­hi. Jag ha­de in­te ens va­rit i Ja­pan vid den tid­punk­ten. Men vi gjor­de en egen tolk­ning som var gans­ka spän­nan­de och som blev väl­digt bra emot­ta­get. Det har va­rit fan­tas­tiskt ro­ligt och kre­a­tivt, men nu är det dags att gö­ra någon­ting an­nat.

Han för­kla­rar vi­da­re att sus­hikar­tan i Stock­holm ri­tats om re­jält se­dan Råkul­tur öpp­na­de. Nya ak­tö­rer har till­kom­mit och am­bi­tions­ni­vån har höjts re­jält jäm­fört med då.

– Vi har ab­so­lut märkt att vi har fått kon­kur­rens och för egen del tror jag det var en la­gom lång tid för oss. Det är skönt att slu­ta me­dan vi fort­fa­ran­de har ett po­si­tivt lad­dat namn och va­ru­mär­ke. Vi blic­kar fram­åt och vem vet? Det kanske dy­ker upp någon­ting. Vi får se. Det här ger oss ut­rym­me för en kre­a­tiv ar­bets­ro.

Ska jag tol­ka det som att Råkul­tur kom­mer att få en upp­föl­ja­re?

– Vem vet? Men det är in­te sä­kert att det kom­mer he­ta Råkul­tur. Vi kom­mer all­tid att ha pro­jekt men det be­hål­ler vi för oss själ­va un­der ti­den de ge­nom­förs. Det sak­nas in­te pro­jekt, så myc­ket kan jag sä­ga.

Råkul­tur av­slu­tar sin tra­di­tio­nel­la re­stau­rang­verk­sam­het den 31 au­gusti.

”– När vi öpp­na­de ha­de vi en na­iv syn på sus­hi. Jag ha­de in­te ens va­rit i Ja­pan vid den tid­punk­ten”, sä­ger pri­sa­de krö­ga­ren Say­an Isaks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.