Då av­görs frå­gan om jät­te­mas­ten

I slu­tet av augusti ska bygg­nads­nämn­den av­gö­ra om det blir en te­le­mast el­ler in­te i Djurs­holm. Fle­ra gran­nar har ut­tryckt kri­tik mot mas­ten och val av plats – nå­got som nu Te­lia be­mö­ter. SVA­RAR GRAN­NAR­NA: ”Har ald­rig hört om en mast som fal­lit”

Danderyds Nyheter - - Front Page - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

I för­ra vec­kan träf­fa­de Dan­de­ryds Ny­he­ter bo­en­de i när­he­ten av Dan­de­rydsvä­gen, cir­ka en kilo­me­ter ef­ter att du svängt av från E18 mot Djurs­holm. Där vill Te­lia an­läg­ga en 25 me­ter hög te­le­mast. Fle­ra gran­nar är kri­tis­ka mot för­sla­get och den 30 augusti ska be­slut fat­tas i bygg­nads­nämn­den.

Stor oro bland lo­kal­bor

En del av gran­nar­nas oro be­står av strål­nings­risk och att mas­ten even­tu­ellt skul­le ut­gö­ra en fa­ra om den skul­le fal­la el­ler om is som fry­ser på mas­ten skul­le fal­la ner på gång­ba­nan.

– Vi byg­ger all­tid vå­ra bassta­tio­ner gäl­lan­de gräns­värl­den för ra­di­ovå­gor och själv­klart föl­jer vi all­tid al­la reg­ler. Det är be­prö­vad tek­nik och jag har ald­rig hört ta­las om att en mast ska ha fal­lit, sä­ger Ing­er Gun­ter­berg, kom­mu­ni­ka­tör på Te­lia och tilläg­ger:

– Sen ta­lar vi om en mast ut­an li­nor el­ler steg som is el­ler snö kan loss­na och fal­la ner ifrån.

Bygg­lov ti­di­ga­re av­vi­sats

Te­li­as bygg­lov var up­pe i bygg­nads­nämn­den re­dan 2016 men av­vi­sa­des då på grund av att man in­te re­do­vi­sat för­slag på and­ra plat­ser. Kom­mu­nen har träf­fat Te­lia och bland an­nat fö­re­sla­git om­rå­det vid Rin­ke­by­vä­gen.

– Ty­värr upp­fyl­ler in­te nå­got av al­ter­na­ti­ven kra­ven för Te­li­as ut­bygg­nad, bland an­nat på grund av av­stånd och be­fint­lig trans­for­ma­tor­sta­tion med kraft­led­ning­ar, sä­ger Ing­er Gun­ter­berg på Te­lia.

Vi­da­re me­nar te­le­bo­la­get att mas­ten in­te skul­le på­ver­ka mar­kan­vänd­ning­en i stör­re ut­sträck­ning och att den ned­re de­len av mas­ten kom­mer skym­mas av de träd som finns på plat­sen.

Lig­ger nä­ra na­tur­re­ser­vat

Mar­ken klas­sas som park­mark och Ja­mal Es­fa­ha­ni är stads­ar­ki­tekt på Dan­de­ryds kom­mun och för­be­re­der ären­det än­nu en gång för bygg­nads­nämn­den.

– Vi har in­te änd­rat vår upp­fatt­ning. Vi har för­sökt hit­ta en an­nan pla­ce­ring med hän­syn till att vi in­te tyc­ker pla­ce­ring­en är lämp­lig, det är ett öp­pet kul­tur­land­skap som har högt vär­de och det lig­ger i an­slut­ning till na­tur­re­ser­vat.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

GRAN­NAR. Björn Fran­sen bor cir­ka 20 me­ter från plat­sen där Te­lia vill upp­fö­ra sin te­le­mast och var en av gran­nar­na som vi pra­ta­de med för­ra vec­kan som är kri­tisk till för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.