Mul­ti­ur­bant be­ty­der ... ab­so­lut ingen­ting!

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Vet du vad ”mul­ti­ur­bant” be­ty­der? Nej, in­te jag hel­ler. Men det är ”ett bo­en­de i en stor­stad med nä­ra ac­cess till and­ra stor­stä­der”, en­ligt en bo­stads­ut­veck­la­re. De be­skri­ver sitt kom­man­de mas­to­dont­pro­jekt Brom­ma Board­walk (av­slapp­nat namn) som just mul­ti­ur­bant.

I klar­text be­ty­der det att du blir gran­ne med en flyg­plats. Och där­i­från kan du då, japp, du ana­de det – ta ett plan till en an­nan stor­stad.

Bostads­rät­ter­na säljs med en text där kon­ti­nen­ten all­tid ba­ra är 18 mi­nu­ter bort. Bor du i Brom­ma Board­walk så kan du när som helst nju­ta av ”fes­ti­val­som­mar i Gö­te­borg, Mal­mös bäs­ta fala­fel­rul­le el­ler bärs i Brys­sel”. Hör­de ni?! Brys­sel! Med den lil­le poj­ken som kis­sar i en fon­tän! Su­per­stark starköl! Ost! EU! Mu­u­ul­ti­u­u­ur­bant!

Nej, det är helt kor­rekt: mul­ti­ur­bant be­ty­der ab­so­lut ingen­ting. Det är ett tomt ord, på­hit­tat av lju­sa och frä­scha by­rå­män­ni­skor, som vid förs­ta an­blick får dig att fun­de­ra: ”ja, det lå­ter väl top­pen­här­ligt och spän­nan­de, här, ta mi­na lå­na­de fem mil­jo­ner för en tvåa!” Men när du bör­jar skär­skå­da or­det så för­står du att det är li­ka in­ne­hålls­löst som kung­a­fa­mil­jens jul­pro­gram.

Ho­ho, är det nå­gon hem­ma? Nä­hä.

Att lä­sa sälj­fläs­ket för nya bygg­pro­jekt blir allt mer en ber­goch­dal­ba­na av men­lö­sa, för­dum­man­de stört­löj­lig­he­ter. Det är DN:s gam­la lov­sång till tep­pa­ny­a­ki­häl­lar, fast på ryss­fem­mor. Men tyd­li­gen fun­ge­rar det ut­märkt. Till Stock­holmDi­rekt sä­ger ut­veck­la­ren att så­da­na här tex­ter li­rar per­fekt med de­ras mål­grupp: Män­ni­skor som gil­lar liv, rö­rel­se och ”att ha peng­ar över till att re­sa”. De är, kort sagt, ”mor­gon­da­gens ur­ba­ni­ter”.

Vet du vad ”ur­ba­ni­ter” be­ty­der? Nej, in­te jag hel­ler. Men för mig är det nu­me­ra en sy­no­nym till ”fruk­tans­värt ocool”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.