DET ÄR EN NY PO­LIS I STAN

NY PÅ JOB­BET. Han blir Dan­de­ryds kom­mun­po­lis

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38

Alex­an­der An­to­ni­an är Dan­de­ryds nya kom­mun­po­lis. På tor­get möts han av kom­men­ta­ren ”job­bar du här har du kom­mit un­dan en­kelt”. Vad sva­rar han på det?

Vi är på Djurs­holms torg. Det är för­mid­dag och på tor­get är det un­ge­fär li­ka folk­tomt som van­ligt. Men idag är det i al­la fall två per­so­ner ex­tra. Dan­de­ryds Nyheter är ute till­sam­mans med Dan­de­ryds nya kom­mun­po­lis: Alex­an­der An­to­ni­an.

På en bänk all­de­les ut­an­för to­baks­bu­ti­ken sit­ter två äld­re kvin­nor. ”Är det en rik­tig po­lis?” hör man en av kvin­nor­na sä­ga när vi står tio me­ter ifrån dem.

– Jag har aldrig sett en po­lis här nå­gon­sin, sä­ger den ena av dem när vi går till dem.

– I Gö­te­borg brän­ner de bi­lar, job­bar du här har du kom­mit un­dan en­kelt. Här finns det inga bi­lar som brin­ner, sä­ger den and­re.

Tio år i ytt­re tjänst

I tio år har Alex­an­der An­to­ni­an ar­be­tat som ytt­re be­fäl i det som idag är lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by, vil­ket även in­ne­fat­tar Dan­de­ryd, men också Val­len­tu­na, Vax­holm och Ös­terå­ker. Men se­dan au­gusti ar­be­tar han hel­tid som ny kom­mun­po­lis i Dan­de­ryd.

– Mitt hu­vud­an­svar är att ar­be­ta brotts­före­byg­gan­de och ha en nä­ra sam­ver­kan med kom­mu­nen och and­ra ex­ter­na ak­tö­rer, allt från trygg­hets­sam­ord­na­re och grann­sam­ver­kan, sä­ger han. När det kom­mer till Dan­de­ryd så är den van­li­gas­te ty­pen av brott ett in­brott. En­ligt för­säk­rings­bo­la­get If så drab­ba­des 17 hus­håll per 1 000 hus­håll i Dan­de­ryd av in­brott un­der fö­re­gå­en­de år. För­u­tom när­ma­re sam­ar­be­te med grann­sam­ver­kan och kom­mu­ni­ka­tion mel­lan re­spek­ti­ve gran­nar så är det en svår pro­ble­ma­tik.

– He­la Stock­holm är drab­bat men Dan­de­ryd är väl­digt hårt drab­bat. Det finns na­tur­li­ga or­sa­ker, som att det bor många väl­bär­ga­de män­ni­skor här och det drar till sig fle­ra ligor, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Har det skett ett in­brott så har det of­ta gått ett par mi­nu­ter in­nan vi kom­mer, då drar vi all­tid på sto­ra trum­man och får hjälp av po­lishe­li­kop­ter och patrul­ler.

”Sat­sa på ung­do­mar”

Som ny­till­trädd kom­mun­po- lis så är en av Alex­an­ders mis­sio­ner att ar­be­ta med ung­do­mar. Han vill ska­pa en nä­ra kon­takt och för­hind­ra att nå­gon even­tu­ellt dras in i kri­mi­na­li­tet.

– Jag vill sat­sa på ung­do­mar och träf­fa dem på sko­lan, se till att de in­te ham­nar på fel spår. Ba­ra för att Dan­de­ryd är en trygg plats och lug­na­re än många and­ra för­or­ter så in­ne­bär det in­te att det in­te finns sa­ker att ar­be­ta med.

Svårt att all­tid sy­nas

Ett van­ligt di­lem­ma är att in­vå­na­re vill ha mer po­li­siär när­va­ro i sitt om­rå­de och även po­li­sen själv häv­dar att de mås­te bli bätt­re på att sy­nas. Alex­an­der tyc­ker emel­ler­tid att man har en bra syn­lig­het i kom­mu­nen. Men det är svårt att sy­nas över­allt he­la ti­den.

– Som kvin­nor­na på tor­get sa så har de aldrig sett en po­lis här, men jag vet att vi är där, sen kans­ke de in­te är på tor­get näs­ta gång vi är där. Det är en upp­le­vel­se av att vi in­te syns kont­ra vår verk­li­ga syn­lig­het, sä­ger han.

– De sa att ing­et hän­der här och i så fall tyc­ker jag det är bra, att in­vå­nar­na är tryg­ga – men det in­ne­bär in­te att vi ska mins­ka vår när­va­ro.

Alex­an­der An­to­ni­an är ny kom­mun­po­lis i Dan­de­ryd. Vi följ­de med ho­nom på en run­da, träf­fa­de in­vå­na­re och pra­ta­de om hur svårt det kan va­ra att va­ra syn­lig för al­la Dan­de­rydsbor. De sa att ing­et hän­der här och i så fall tyc­ker jag det är bra.

Ragn­hild Lavö och Eva Ar­vo­la tyc­ker att det är lugnt i Dan­de­ryd. ”Här finns det inga bi­lar som brin­ner.”

TAR ÖVER. Alex­an­der An­to­ni­an,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.