Rus­ning till VRG: ’’Vi mås­te byg­ga ut’’

Idag går cir­ka 530 ele­ver på VIk­tor Ryd­bergs gym­na­si­um i Djurs­holm. Men in­om någ­ra år hop­pas man kun­na ta emot yt­ter­li­ga­re runt 90 ele­ver ef­ter att sko­lan bli­vit ut­byggd.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin

Ele­van­ta­let slår var­je år i ta­ket och Vik­tor Ryd­bergs Gym­na­si­um mås­te stän­digt tac­ka nej till sö­kan­de.

Nu hop­pas man på att få växa med 500 kvadrat­me­ter och ge plats för yt­ter­li­ga­re 90 ele­ver.

Idag går cir­ka 530 ele­ver på Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um i Djurs­holm – men det är be­tyd­ligt fler barn som vill gå på sko­lan. Tryc­ket är högt och var­je år tving­as sko­lan tac­ka nej på grund av att ele­van­ta­let re­dan är i ta­ket.

– Idag har vi ab­so­lut ing­en möj­lig­het att ta emot fler, så vi mås­te byg­ga ut sko­lan för att kun­na ska­pa plats, sä­ger Kri­sty Lundström, Skol­chef för Vik­tor Ryd­bergs sko­lor.

På Dan­de­ryds kom­mun hål­ler man i nu­lä­get på att för­be­re­da för en de­talj­plan om en ut­bygg­na­tion av den be­fint­li­ga gym­na­sie­bygg­na­den på cir­ka 500 kvadrat­me­ter.

– Vi ser fram emot en mo­der­na­re och en stör­re plats för lä­rar­na och ele­ver­na att ar­be­ta på. Vå­ra bygg­na­der är från 1990-ta­let och byggd för fär­re ele­ver och för mer tra­di­tio­nellt lä­ran­de. Vi be­hö­ver mer ytor med en flex­i­bel in­lär­nings­mil­jö.

Stol­ta över es­te­ti­ken

Sko­lan har idag tre gym­na­si­e­lin­jer: sam­hälls­ve­ten­skap­lig, eko­no­misk och na­tur­ve­ten­skap­lig lin­je. Hur många nya ele­ver man hop­pas kun- na ta emot är oklart. När sko­lan har be­hövt upp­skat­ta an­ta­let till kom­mu­nen har man an­gett att man hop­pas kun­na ta emot cir­ka 90 nya ele­ver.

– Vi har dis­kus­sio­ner om det nu och vi vet in­te om vi ska ha nya pro­gram på sko­lan el­ler om vi ska utö­ka de be­fint­li­ga pro­gram­men, sä­ger Kri­sty Lundström och fort­sät­ter:

– Men för oss är det vik­tigt att en på­bygg­na­tion pas­sar in rent este­tiskt. Vi är stol­ta över vårt ut­bild­ningscam­pus och är må­na om att be­hål­la den fan­tas­tis­ka mil­jö där vi har näs­tan 1100 barn och ung­do­mar.

FO­TO: ALEX­AN­DER DONKA / JO­HAN­NA ÅKERBERG KASSEL

ETT MÅS­TE. Kri­sty Lundström är skol­chef på VRG och en­ligt hen­ne är en ut­bygg­nad ett mås­te för att sko­lan ska kun­na ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.