Djurs­holm By Night – så kul blir årets upp­la­ga

Re­stau­rang­er­na flyt­tar ut på tor­get och Ven­de­vä­gen blir bil­fri när det näs­ta vec­ka åter är dags för Djurs­holm By Night.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin

Årets mest max­a­de fest­kväll i Djurs­holm när­mar sig med storm­steg. Näst­kom­man­de tors­dag är det näm­li­gen dags för den and­ra upp­la­gan, ef­ter pre­miär­suc­cén i fjol, av Djurs­holm By Night.

– Pre­cis som för­ra året så blir det mo­de­vis­ning med kläd­bu­ti­ker­na på tor­get. För­ra året var det cy­kel­mo­de­vis­ning, men så blir det in­te i år, sä­ger Madeleine Müller från Djurs­holms fö­re­ta­gar­för­e­ning.

– Det kom­mer bli mer tra­di­tio­nellt på en röd mat­ta.

Och för att ut­nytt­ja så sto­ra de­lar av tor­get som möj­ligt så blir Ven­de­vä­gen bil­fri för en kväll och bus­sar­na sväng­er in till tor­get via Gud­mund­vä­gen. Ti­der­na för kväl­len är 18- 21, men en­ligt Madeleine finns det bra möj­lig­he­ter för fest in­på små­tim­mar­na.

– Vi upp­ma­nar folk att cyk­la hit, el­ler gå såklart. Vi kom­mer gö­ra om tor­get till hös­tens my­si­gas­te plats och sen är det sä­kert nå­gon av re­stau­rang­er­na som bju­der på ef­ter­fest.

DJ, re­stau­rang­er som flyt­tar ut på tor­get och bling bling ut­lo­vas un­der kväl­len och ef­ter för­ra årets suc­cé ber man nu till vä­dergu­dar­na för att få en så fin kväll som möj­ligt.

– Det ska bli jät­te­ro­ligt. Det är in­te så of­ta det är folk­fest på tor­get och för­ra året fun­ge­ra­de det väl­digt väl, men då ha­de vi otro­ligt tur med väd­ret. Men det är många som har ef­ter­frå­gat det här och det vi­sa­de sig va­ra upp­skat­tat, sä­ger Madeleine Müller.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

FÖR­RA ÅRET. I fjol var det or­dent­lig fest­stäm­ning på tor­get där Mon­rads se­na­re un­der kväl­len bjöd på ef­ter­fest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.