Borde vi in­te fi­ra ny­år nu på hös­ten i stäl­let?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - Re­por­ter KE­VIN WEDIN

Du har haft ett par vec­kors se­mes­ter, du kans­ke bör­jar stu­de­ra, du har ett barn som bör­jar i en ny klass – för många är det en ny var­dag som pre­cis har bör­jat. Min käns­la är att många un­der som­mar­må­na­der­na re­flek­te­rar över hur de­ras liv ser ut. Jag har gjort det och ska nu gå en skriv­kurs någ­ra kväl­lar un­der hös­ten – visst, det för­änd­rar in­te min var­dag, men det är i al­la fall ett li­tet steg.

Un­der ju­len finns det in­te, för mig i al­la fall, så myc­ket tid för re­flek­tion. Då hand­lar allt om att hit­ta luc­kor i sche­mat för att slip­pa träng­as med al­la and­ra som stres­sar ef­ter jul­klap­par. Någ­ra da­gar se­na­re är man till­ba­ka i sam­ma till­va­ro ut­an nå­gon för­änd­ring. Så var­för in­te fi­ra ny­år nu i stäl­let? Det känns som att det finns så myc­ket mer att fi­ra!

Pra­ta med mig! ke­vin.wedin @di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.