Vad var det? Mys­tis­ka ljud för­bryl­lar stock­hol­ma­re

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Cla­rence Fren­ker 073-600 69 26

Smäl­lar, skott och höga knal­lar. De mys­tis­ka lä­te­na runt om i Stock­holm har bli­vit en het snackis i granngrup­per­na. Po­li­sen: “Det finns vis­sa för­kla­ring­ar”.

Smäl­lar och skott­lik­nan­de ljud ekar friskt över Stock­holm. Men ing­en tycks ve­ta vad det är som egent­li­gen.

I lo­ka­la granngrup­per på Fa­ce­book går dis­kus­sio­ner­na of­ta he­ta så fort nå­gon hört en smäll.

Var det en skott­loss­ning? En ra­ket? El­ler ba­ra en con­tai­ner som dun­sa­de i mar­ken?

Olös­ta myste­ri­er

Of­tast får des­sa ljud­fe­no­men ing­en för­kla­ring. Ut­an för­blir olös­ta myste­ri­er som ef­ter­läm­nar sig mäng­der med frå­gor.

Så vi ring­de po­li­sen och frå­ga­de vad det är som på­går egent­li­gen.

– Det vo­re jät­te­bra om du kun­de be­rät­ta det för mig. För vi har in­te en aning, sä­ger

Kjell Lindgren vid Stock­holmspo­li­sen.

En­ligt ho­nom får po­li­sen näs­tan dag­li­gen sam­tal från män­ni­skor som lar­mar om höga smäl­lar och skott­ljud runt om i Stock­holm.

– Vi för ing­en sta­tistik men det finns över he­la spekt­rat. I går var det till ex­em­pel rå­djurs­jakt och då small det friskt över he­la lä­net. Då ring­er al­la till oss, sä­ger Kjell Lindgren.

Men jakt gäl­ler främst i yt­ter­kan­ter­na av lä­net. Vad är det då som låter i de mer cen­tra­la de­lar­na?

En mer all­män för­kla­ring, en­ligt Kjell Lindgren, kan va­ra att vi helt en­kelt bor i en stad. Och då fö­re­kom­mer det myc­ket ljud.

– Det finns någ­ra för­kla­ring­ar, me­dan en del är oför­klar­ligt. Om du till ex­em­pel har hört en plan­ka fal­la ner i en con­tai­ner så vet du att det smäl­ler gans­ka högt. Och bang­ers (myc­ket star­ka smäl­la­re) låter till ex­em­pel som sjut­ton. Jag vak­na­de själv en natt när nå­gon smäll­de en så­dan i en gång­tun­nel, sä­ger han.

Miss­tänkt skott­loss­ning

Vid larm om höga smäl­lar som in­te kan iden­ti­fie­ras han­te­rar po­li­sen det of­tast ru­tin­mäs­sigt som kon­troll av en miss­tänkt skott­loss­ning. Men om inga tom­hyl­sor el­ler and­ra tec­ken vi­sar på att en så­dan ägt rum ru­bri­ce­ras det som ing­en åt­gärd.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MYSTISKT. Po­li­sen vet in­te vad det är som låter. Kans­ke smäl­la­re?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.