7 000 kvadrat­me­ter Porsche i Dan­de­ryd

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Nå­gon gång kring års­skif­tet 2018/2019 är tan­ken att Porsche öpp­nar sin störs­ta an­lägg­ning i he­la Nor­den. Det sker i Stock­holm, när­ma­re be­stämt på Rin­ke­by­vä­gen i Dan­de­ryd.

– Den blir väl­digt stort, dub­belt så stor som vå­ra stan­dar­dan­lägg­ning­ar, så vi kom­mer ut­an tve­kan att sy­nas, sä­ger Andre­as Strid, mär­kes­chef på Porsche.

Un­der tis­da­gen togs det of­fi­ci­el­la förs­ta spad­ta­get på plat­sen. När den gi­gan­tis­ka Porsche­hal­len är klar kom­mer den rym­ma 24 ut­ställ­nings­bi­lar (varav 15 kom­mer va­ra be­gag­na­de) samt sex verk­stads­plat­ser.

I Dan­de­ryd finns det idag cir­ka 350 Porsche­bi­lar re­gi­stre­ra­de på pri­vat­per­so­ner.

FO­TO: WALTHER ARKITEKTER AB / ÅKE WALTHER

BILKÖP? Så här kom­mer det nya Porsche­centrat att se ut sett från Rin­ke­by­vä­gen ner mot Dan­de­rydsvä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.