Det ska gå snab­ba­re att prö­va mind­re brott i dom­stol och lo­kal­po­lis­om­rå­det Tä­by ska va­ra med att tes­ta ett snab­ba­re sätt att lag­fö­ra brot­ten. Po­li­sen ska re­dan på plats kun­na ge den miss­tänk­te en tid för för­hand­ling i dom­stol.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Hel­le Ki­ker­puu nor­rort@di­rekt­press.se

Ju­sti­tie- och mi­gra­tions­mi­nis­tern Mor­gan Johansson (S) har gett ti­di­ga­re lag­man­nen vid Stock­holms tings­rätt, Ste­fan Ström­berg, i upp­drag att ut­re­da och fö­re­slå åt­gär­der som le­der till en snab­ba­re lag­fö­ring av brott.

I dag tar det 22 vec­kor att brott såsom ratt­fyl­la, stöld, nar­ko­ti­kabrott och ska­de­gö­rel­se prö­vas i dom­stol och må­let är att det ska gå så fort som två till tio vec­kor.

– Det kom­mer såklart un­der­lät­ta pap­pers­ar­be­tet och ha eko­no­misk be­ty­del­se, sä­ger Ste­fan Ström­berg.

Han me­nar att en viss lag­stift­ning mås­te ses över, men den förs­ta etap­pen för att möj­lig­gö­ra en snab­ba­re lag­fö­ring av brott är att po­li­sen re­dan på plats kan slut­fö­ra brotts­ut­red­ning­en och ge den miss­tänk­te en tid för för­hand­ling i dom­stol.

”Tyck­te vi skul­le del­ta”

De po­li­siä­ra för­änd­ring­ar­na ska tes­tas ibland an­nat Tä­by, Val­len­tu­na, Dan­de­ryd, Ös­terå­ker och Vax­holm med start i ok­to­ber/no­vem­ber.

– Var­för Tä­by är ett av de lo­kal­po­lis­om­rå­den som är in­vol­ve­ra­de är för att det finns in­tres­se från de­ras håll och för att de brott det hand­lar om finns i des­sa om­rå­den, sä­ger Ste­fan Ström­berg.

An­net­te Haag, lo­kal­po­lis­om­rå­des­chef:

– När jag fick hö­ra att två and­ra om­rå­den i Stock­holm Hon an­ser att det är vik­tigt med ut­veck­ling in­om verk­sam­he­ten och ser för­de­lar med att tes­ta nå­got som kan lig­ga till grund för en na­tio­nell sats­ning.

– Nor­rorts åkla­gar­kam­ma­re har också ställt sig po­si­ti­va för att del­ta i pi­lot­pro­jek­tet vil­ket var en av ut­gångs­punk­ter­na för att vi skul­le kun­na del­ta, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.