Dan­de­ryd Idrott

Unga mel­lan 7-20 år id­rot­tar i snitt näs­tan 60 gång­er per år. An­led­ning­ar­na till det be­ror på ett brett ut­bud av id­rotts­för­e­ning­ar men också att Dan­de­ryd är hem­ort för många med hög me­de­lin­komst.

Danderyds Nyheter - - Danderyd Danderyd - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

På Ene­by­bergs IP är trä­ning­en i full gång för klub­bens poj­kar för 14-åring­ar. Ett 20tal spe­la­re ja­gar bol­len på två mind­re små­pla­ner som skiljs åt av färg­gla­da ko­ner.

Två av spe­lar­na är Gustav Ing­erslev och Kasper Lang­e­holm. I sin för­e­ning trä­nar de un­ge­fär tre kväl­lar i vec­kan och un­der hel­ger­na spe­lar de en el­ler två mat­cher be­ro­en­de på vil­ken fas av sä­song­en de be­fin­ner sig i. Men med si­na mel­lan tre och fem id­rotts­pass i vec­kan så är de knap­past en­sam­ma med att trä­na myc­ket.

59 gång­er per år

Dan­de­ryds barn och ung­do­mar id­rot­tar näst mest i he­la Sve­ri­ge. Det är rik­sid­rotts­för­bun­det som ta­git fram sta­tistik som vi­sar att Dan­de­rydsbor i åld­rar­na 7- 20 i snitt trä­nar el­ler täv­lar i sin idrott 59 gång­er per år, tio till­fäl­len fär­re än ung­do­mar i Sol­na kom­mun som top­par lis­tan.

Pe­ter Eriksson är verk­sam­hets­kon­trol­ler på Rik­sid­rotts- för­bun­det och en­ligt ho­nom finns det fle­ra an­led­ning­ar till var­för kom­mu­ner som Dan­de­ryd, Sol­na, Tä­by och Vel­linge top­par lis­tan.

– Ge­ne­rellt sett i kom­mu­ner med hög me­de­lin­komst så id­rot­tar fler barn och unga i hög­re ut­sträck­ning. Ska man hårdra det så är det egent­li­gen kopp­lat till ut­bild­nings­bak­grund, vil­ket of­ta kor­re­le­rar med hög­re in­koms­ter och har man då­li­ga eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar hit­tar man in­te li­ka lätt in i id­rot­ten, sä­ger han.

En an­nan an­led­ning till var­för Dan­de­ryd är högt upp på lis­tan är att man har ett brett id­rotts­ut­bud, med allt från fot­boll, cur­ling, till gym­nas­tik, och att ung­do­mar från när­lig­gan­de kom­mu­ner id­rot­tar i nå­gon av Dan­de­ryds för­e­ning­ar.

En kost­nads­frå­ga

– En för­kla­ring kan också va­ra att många barn, fram­förallt flic­kor, med ut­ländsk bak­grund in­te hit­tar in till id­rot­ten och i de grup­per­na be­fin­ner sig när­ma­re 50 pro­cent i eko­no­misk ut­satt­het och i kom­mu­ner med hög me­de­lin­komst bor det fär­re barn med ut­ländsk bak­grund. För oav­sett om barn och ung­dom­sid­rott kan va­ra bil­ligt så finns det all­tid en kost­nads­a­spekt, al­la har in­te råd, sä­ger Pe­ter och fort­sät­ter:

– Man be­hö­ver in­te va­ra rik men ten­den­sen är att om man har peng­ar så id­rot­tar man mer, har man in­te peng­ar id­rot­tar man mind­re. Sen är det kul­tu­rellt be­ting­at, för många sam­hälls­klas­ser är det en sta­tus att va­ra en id­rot­ta­re.

FO­TO: KE­VIN WEDIN

FY­RA GÅNG­ER I VEC­KAN. Djurs­holm In­di­ans flic­kor föd­da 2004 trä­nar i Mör­by­hal­len, ibland på Fri­ber­ga­sko­lan, och har fy­ra trä­ning­ar i vec­kan varav två är fri­vil­li­ga för att hin­na med an­nan idrott.

GUSTAV ING­ERSLEV OCH KASPER LANG­E­HOLM, BÄG­GE 13 ÅR, ENEBYBERG, SPE­LAR FOT­BOLL I ENEBYBGERGS IF: Gustav: Vi trä­nar tre gång­er i vec­kan nu, näs­ta sä­song blir det nog fy­ra. Jag har lagt ned myc­ket tid på fot­bol­len och vill bli proffs, men jag tror in­te...

HED­DA GUMMESSON, 13 ÅR, DJURS­HOLM, TRÄ­NAR PÅ DJURS­HOLMS RIDKLUBB: Jag rider cir­ka fy­ra tim­mar i vec­kan ut­ö­ver täv­ling­ar. Jag ha­de nog in­te haft tid med nå­gon an­nan idrott ef­tersom sko­lan mås­te ha sin tid också. Men när jag rider på så kan jag ba­ra...

EL­LI­NOR DEMNERT, 14 ÅR, SÄTRA ÄNG, SPE­LAR BAS­KET I DJURS­HOLM IN­DI­ANS: Vi har lag­trä­ning­ar fy­ra gång­er i vec­kan, men två är fri­vil­li­ga så det finns tid för an­nat. Men jag trä­nar så myc­ket jag kan och även styr­ke­trä­ning när vi in­te har van­lig trä­ning. I...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.