13 dö­da i över 70 skjut­ning­ar

Un­der 2017 har po­li­sen fått larm om över 70 oli­ka skjut­ning­ar i Stock­holm. ”Den här ty­pen av våld är ett re­la­tivt nytt fe­no­men i Stock­holm”, sä­ger Sven Gra­nath, kri­mi­no­log och ana­ly­ti­ker vid Stock­holmspo­li­sen.

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Att det på åt­ta må­na­der skett drygt 70 oli­ka skott­loss­ning­ar och skjut­ning­ar är en hi­sto­risk hög ni­vå, men det har in­te skett nå­gon stör­re för­änd­ring se­dan 2015.

– Den här ty­pen av våld kom först till Mal­mö, se­dan till Gö­te­borg och där­ef­ter till Stock­holm. Det var först från 2014 som det på all­var kom till Stock­holm, så det är ett re­la­tivt nytt fe­no­men, sä­ger Sven Gra­nath, kri­mi­no­log och ana­ly­ti­ker vid Stock­holmspo­li­sen.

Det bru­kar främst rö­ra sig om upp­gö­rel­ser mel­lan oli­ka kri­mi­nel­la nät­verk. Till ex­em­pel är va­pen van­ligt in­om nar­ko­ti­ka­han­deln, där man ser det som ra­tio­nellt att be­väp­na sig.

– Det är in­te kons­tigt att man an­vän­der va­pen i kon­flikt­lös­ning­en när eko­no­min är helt il­le­gal, sä­ger Sven Gra­nath.

Var in­träf­far det flest skott­loss­ning­ar i Stock­holm?

– Det sker bå­de i nor­ra och söd­ra Stock­holm, där­e­mot väl­digt säl­lan i in­ners­tan. Där har ut­veck­ling­en gått åt and­ra hål­let med fär­re skjut­ning­ar nu än för någ­ra år se­dan. De så kall­la­de sär­skilt ut­sat­ta om­rå­de­na står för en opro­por­tio­ner­ligt stor del av skjut­ning­ar­na. Det är egent­li­gen ett gam­malt möns­ter när det kom­mer till vålds­brott. När hän­der det mest skjut­ning­ar? – Det uni­ka med skjut­ning­ar är att vål­det säl­lan har nå­gon kopp­ling till al­ko­hol. Skott­loss­ning­ar är där­för in­te kon­cen­tre­rat till hel­ger och stör­re hög­ti­der.

Vad tror du om ut­veck­ling­en. Kom­mer det här öka el­ler mins­ka fram­ö­ver?

– Svårt att sä­ga. För­hopp­nings­vis hit­tar vi nya verk­tyg för att kom­ma åt själ­va vap­nen, han­deln och över­lå­tel­sen med il­le­ga­la skjutvapen. Där kan de fö­re­slag­na straff­skärp­ning­ar­na för va­pen­brott för­hopp­nings­vis ge bätt­re möj­lig­he­ter, sä­ger Sven Gra­nath.

Hit­tills i år har skjut­ning­ar­na in­ne­bu­rit att 13 per­so­ner har dö­dats och 19 per­so­ner har ska­dats all­var­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.