Unik in­syn i enor­ma gas­kloc­kan

Av de fem gaskloc­kor­na i Hjort­ha­gen ska en jäm­nas med mar­ken in­nan års­skif­tet. Vi fick föl­ja med upp 90 me­ter över mar­ken på en svind­la­de tak­tur.

Danderyds Nyheter - - Stockholm - Mimmi Epstein mimmi.epstein@di­rekt­press.se

His­sen upp tar en mi­nut och fem­tio se­kun­der. Det sak­nas ljus. Väl up­pe på ta­ket till gas­kloc­ka 4, 90 me­ter över mar­ken, är ut­sik­ten slå­en­de. Glo­ben, Ham­mar­by­bac­ken, Nor­ra Djur­gårds­sta­dens fram­växt.

Inu­ti kloc­kan får man gå för­sik­tigt, ställ­ning­en är ros­tig. När Nor­ra Djur­gårds­sta­dens pro­jekt­chef Staf­fan Lo- rentz provspot­tar når los­kan mar­ken först ef­ter nio se­kun­der.

Gas­kloc­ka 4 bygg­des 1932 och an­vän­des fram till 2010 för att till­ver­ka gas.

Näs­ta vec­ka bör­jar de för­be­re­dan­de ar­be­te­na för att ri­va byg­get ned­i­från. Den sista de­cem­ber ska allt va­ra klart.

– Det är för att und­vi­ka att folk job­bar på hög höjd och för att folk bor väl­digt nä­ra. Bygg­na­den sänks helt en­kelt ned­i­från. Man sät­ter upp 20 pe­la­re med dom­kraf­ter runt om som stad­gar och se­dan skär man av un­ge­fär 1,5 me­ter per dygn, sä­ger Bo Pers­son, pro­jekt­le­da­re på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

När 15 me­ter åter­står rivs bygg­na­den på på det ”van­li­ga sät­tet” – upp­i­från. I en av de and­ra gaskloc­kor­na sit­ter en webb­ka­me­ra som kom­mer att fil­ma riv­ning­en av gas­kloc­kan och byg­get som se­dan tar vid: ett li­ka högt hus med cir­ka 320 bo­stä­der. Det är bygg­her­ren Oscar Pro­per­ti­es som ska byg­ga en 90 me- ter hög, cy­lin­der­for­mad bygg­nad.

– Men först mås­te vi sa­ne­ra mar­ken. In­du­stri­pro­duk­tio­nen i om­rå­det har läm­nat res­ter av me­tal­ler, PAH:er och and­ra kolvä­ten. Bygg­na­dens tät­ning in­ne­höll ol­ja som del­vis har run­nit ner i mar­ken. Hur lång tid det kom­mer att ta vet vi in­te för­rän kloc­kan är bor­ta och vi kan prov­grä­va, sä­ger Staf­fan Lo­rentz, pro­jekt­chef för Nor­ra Djur­gårds­sta­den.

En­ligt nu­va­ran­de tids­plan ska dock bygg­na­den bör­ja byg­gas 2018 och stå klar för in­flytt­ning 2021.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GAM­MAL. Gas­kloc­ka 4 bygg­des 1932 och an­vän­des fram till 2010 för att till­ver­ka gas. Det är en så kal­lad torr gas­kloc­ka.

FRITT FALL. Nio se­kun­der tog det för pro­jekt­le­da­ren Staf­fan Lo­rentz spott­los­ka att nå mar­ken från top­pen av Gas­kloc­ka 4.

KLART VÄDER. Ut­sikt mot Li­din­gö är att vän­ta för de som flyt­tar in.

FI­NA VYER. Ut­sik­ten som de bo­en­de högst upp i Oscar Pro­per­ti­es nya bygg­nad får går in­te att kla­ga på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.