Vad hän­der med de and­ra gaskloc­kor­na?

Danderyds Nyheter - - Stockholm -

Gas­ver­ket ska stå klart 2022. Un­der 2018 kom­mer Klät­ter­ver­ket att flyt­ta in i en av de gam­la te­gel­bygg­na­der­na, det blir den förs­ta hy­res­gäs­ten. Sko­la, för­sko­la, spår­vägs­mu­se­um och id­rotts­hall står kla­ra un­der 2019/2020. Den förs­ta Gas­kloc­kan, Gas­kloc­ka 1, var fär­dig­byggd 1893 och stäng­des ned på 1960-ta­let. I den pla­ne­ras ett ho­tell. Gas­kloc­ka 2 togs i bruk år 1900 och är den stör­re av de två. I den pla­ne­ras för en stör­re scen. Togs ur bruk 1992. Gas­kloc­ka 3 lig­ger jäm­te Gas­kloc­ka 4, en trans­pa­rent fack­verks­kon­struk­tion, ska bli en öp­pen skulp­tur­park. Bygg­her­re Oscar Pro­per­ti­es. Ned­lagd 2010. Gas­kloc­ka 4, ska ri­vas och ett 90 me­ter högt hus ska byg­gas av Oscar Pro­per­ti­es. Gas­kloc­kan var i bruk mel­lan 1932 och 2010. I Gas­kloc­ka 5, en sfä­risk kon­struk­tion, pla­ne­ras kon­tor i fem vå­ning­ar. Det är den se­nast bygg­da Gas­kloc­kan som togs i bruk 1972. Den stäng­des 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.