Li­sas gal­na mål: Springa i 24 tim­mar

Danderyds Nyheter - - Danderyd Danderyd - DAN­DE­RYD Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

På skidor, på ho­jen och i lö­par­s­kor­na har Dan­de­ryds­bon Lisa Norén ta­git sig runt Va­sa­lop­pet tre gång­er un­der 2017. Nu fun­de­rar hon på fjäl­lopp och att springa 24 tim­mar i sträck.

136 för­sök­te men ba­ra 121 lyc­ka­des. Ene­by­bergs­bon Lisa Norén var en av de som för­ra hel­gen ge­nom­för­de en kom­plett Va­sa­lopp­strip­pel när hon sprang Ultra­va­san.

– Det som dri­vit mig är en ny­fi­ken­het och att pus­ha mig li­te grann och se hur min kropp re­a­ge­rar över att åka skidor, springa och nu cyk­la, sä­ger hon.

Va­sa­lopp­strip­peln in­ne­bär att del­ta­gar­na åker det klas­sis­ka Va­sa­lop­pet på skidor och un­der som­ma­ren bå­de spring­er och cyklar den 90 kilo­me­ter långa sträc­kan. Och allt mås­te ske un­der sam­ma ka­len­derår.

Trots att Lisa be­skri­ver sig som en­bart en mo­tio­när så spring­er hon all­tid i Ene­by­bergs IF:s li­la fär­ger, en för­e­ning hon va­rit in­vol­ve­rad i se­dan hon var sju år gam­mal.

– Jag är ba­ra en hob­by­a­ma­tör, en två­barns­mam­ma som trä­nar ett par gång­er i vec­kan, sä­ger Lisa, som även är med och dri­ver löp­sek­tio­nen i ”Ber­get”.

Det är in­te förs­ta gång­en som hon spring­er el­ler ski­dar sig ige­nom Va­sa­lop­pet, men cyk­ling­en var nå­got helt nytt.

– Jag är in­te van vid att cyk­la och det som var värst var nog den men­ta­la an­spän­ning­en. Jag såg en del olyc­kor och kän­de mig li­te otrygg. Men det var än­då ro­ligt och ett bra en­ga­ge­mang, sä­ger hon.

Men det var nu i hel­gen, när hon sprang de 90 kilo­me­ter­na, som hon kun­de boc­ka av Va­sa­lopp­strip­peln.

– Det var väl­digt tufft väder, sky­fall un­der de­lar av ta­get och jag har hel­ler in­te kun­nat trä­na så myc­ket i som­mar. Men jag gick ut lång­samt och det gick bra.

– Jag trä­nar och del­tar i sånt som jag är ny­fi­ken på. Kan jag springa 90 kilo­me­ter borde jag kun­na springa 100. Det finns en del ro­li­ga fjäl­lopp i al­per­na som vo­re häf­tigt. Sen vo­re det kul att tes­ta att springa i 24 tim­mar, sä­ger Lisa Norén.

FO­TO: PRI­VAT

TRIUMF. Lisa Norén, som till var­dags ar­be­tar som lä­ka­re, ge­nom­för­de för­ra hel­gen det sista del­mo­ment för en Va­sa­lopp­strip­pel. Nu siktar hon re­dan mot det nya må­let- Springa i 24 tim­mars i sträck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.