I hel­gen har thril­ler­ko­me­din ”Bec­ker – Kung­en av Tings­ryd” pre­miär på lan­dets bi­o­gra­fer. I hu­vud­rol­len ser vi Skarpnäcks­bon Henrik Lil­liér som spe­lar mot eta­ble­ra­de namn som He­len Sjö­holm, Shan­ti Ro­ney och Nour El Re­fai.

Danderyds Nyheter - - Danderyd Danderyd - Pa­trik Wirén

Ni har re­dan haft någ­ra för­hands­vis­ning­ar, hur har re­ak­tio­ner­na va­rit? – Den har bland an­nat vi­sats på en ut­om­hus­bio i lil­la Tor­sås i Små­land. Där ha­de tyd­li­gen al­la ap­plå­de­rat och jub­lat. Nu får vi hop­pas att det blir li­ka po­si­ti­va re­ak­tio­ner på and­ra

– Jag tror fil­men kom­mer hem i stu­gor­na. Men det är klart att det är ner­vöst, det är trots allt min förs­ta sto­ra hu­vud­roll trots att jag va­rit skå­de­spe­la­re i 20 år.

Så vad hän­der nu, har du fler film­rol­ler på gång?

– Ja, men in­om film­in­du­strin får man ty­värr in­te sä­ga någon­ting för­rän allt är klart. Min för­hopp­ning är själv­klart att få fler in­tres­san­ta rol­ler.

– Han är en kom­bi­na­tion av Henrik Lil­liér har många män­ni­skor och kan li­ka hu­vud­rol­len i ”Beck­gär­na fin­nas i Ystad el­ler Ha­pa­rer – Kung­en av an­da. Vis­sa som sett fil­men har Tings­ryd”. dra­git pa­ral­lel­ler till Ska­ra-Bert på 90-ta­let, med skill­na­den att Bec­ker är kri­mi­nell. Han är en an­ti­hjäl­te, en älsk­värd skit­stö­vel.

FO­TO: MARCO PADOAN

HU­VUD­ROLL. Henrik Lil­liér i rol­len som Bec­ker. Här till­sam­mans med Shan­ti Ro­ney.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.