Från mu­se­um till krog. Nu öpp­nar en ny re­stau­rang i Bi­o­lo­gis­ka Mu­se­ets lo­ka­ler på Djur­går­den.

Danderyds Nyheter - - Danderyd Danderyd - Cla­rence Fren­ker 073 600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Bi­o­lo­gis­ka mu­se­et på Djur­går­den har stängt på obe­stämd tid för re­no­ve­ring. Men näs­ta vec­ka får lo­ka­ler­na nytt liv när stjärn­krö­ga­ren Karl-Chris­ter Wall­berg öpp­nar sin nya pop up-re­stau­rang Bi­o­lo­gi i lo­ka­ler­na.

– Det här är ett väl­digt kre­a­tivt och djup­gå­en­de kon­cept. Den kom­mer att va­ra öp­pen vid tre till­fäl­len och präglas av “lä­ran om li­vet”, sä­ger Karl-Chris­ter Wall­berg, som även dri­ver Gubb­hyl­lan på Skan­sen.

Re­stau­rang­en in­vig­des 7 au­gusti och kom­mer va­ra öp­pen för pri­vat­per­so­ner vid en­skil­da till­fäl­len i sep­tem­ber, no­vem­ber och i ja­nu­a­ri.

Gäs­ter­na kom­mer att kun­na avnju­ta en ni­o­rät­ters mid­dag i fy­ra ser­ve­ring­ar mitt bland väx­ter och upp­stop­pa­de djur.

En­ligt Karl-Chris­ter Wall­berg är det helt i lin­je med re­stau­rang­ens kon­cept, som han me­nar ska va­ra en hel­hets­upp­le­vel­se och läro­kväll om li­vet, na­tu­ren och dess krets­lopp.

Ef­ter mid­da­gen kom­mer gäs­ter­na även att kun­na ming­la och stäl­la frå­gor till koc­ken.

– Det hand­lar om att ska­pa en hel­hets­bild. Du sit­ter mitt i ut­ställ­ning­en som är he­la den svens­ka flo­ran och fau­nan och äter myc­ket av det du ser. Men fo­ku­set lig­ger ex­tremt myc­ket på skör­derå­va­ror, det är en re­spekt mot he­la na­tur och djur­ri­ket, sä­ger han. Va­let att star­ta krog i det gam­la musé­et var en­kelt.

– Det här är ett hus som be­hö­ver upp­märk­sam­het och ett lyft. Dess­utom har det ett enormt vik­tigt in­ne­håll för stock­hol­mar­na sam­ti­digt som bi­o­lo­gi är så otro­ligt vik­tigt att lä­ra ut. Där­för vill jag för­val­ta den här lo­ka­len.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

BI­O­LO­GIS­KA MU­SE­ET SKA STÄNGA. Nu finns nya pla­ner för lo­ka­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.