Tren­den är tyd­lig. Add ons, tillägg­s­tjäns­ter kopp­la­de till bo­sta­den, är nå­got som blir allt van­li­ga­re på Stock­holms bo­stads­mark­nad.

Danderyds Nyheter - - Danderyd Danderyd - Michael Toll

I takt med att bo­stads­pri­ser­na blir hög­re ökar också kra­ven på hur pass ytef­fek­ti­va vå­ra lä­gen­he­ter är. När var­je kvadrat­me­ter räk­nas fyl­ler add ons, tillägg­s­tjäns­ter i bo­sta­den, en allt vik­ti­ga­re funk­tion.

– Tjäns­ter som för­enklar bo­en­det kom­mer ba­ra att öka. De se­nas­te åren har vi helt klart sett en stark ef­ter­frå­gan på uni­ka till­val i Stock­holm. Vi ut­vär­de­rar he­la ti­den vad folk vill ha och er­bju­der hel­hets­lös­ning­ar, sä­ger Her­man Pers­son, de­sign­chef på Oscar Pro­per­ti­es som allt mer ska­par bo­stä­der med till­val som stic­ker ut.

Se­dan ti­di­ga­re har de byggt bo­stä­der med privata cy­kel­rum, en re­stau­rang och ett ”hund spa”. I Oscar Pro­per­ti­es se­nas­te pro­jekt Uni­té åter­finns pri­vat ba­stu på ta­ket, od­lings­lå­dor på en stor tak­ter­rass och en ge­men­sam bio i käl­la­ren på en bo­stads­rätts­för­e­ning.

Trend som hål­lit i sig

– Vi äter allt mer ute, och fär­re kans­ke ef­ter­strä­var ett jät­tekök i fram­ti­den. Då är det and­ra ty­per av lo­ka­ler man vill ha. Kans­ke ett ge­men­samt säll­skaps­rum som man bju­da in vän­ner till och ha fes­ter i. Det här har man sett länge i and­ra stor­stä­der som ex­em­pel­vis New York och nu ser vi det även här i Stock­holm, sä­ger Her­man Pers­son.

Svens­ka byggak­tö­rer tit­tar he­la ti­den på vad som görs i öv­ri­ga världen och här i Stock­holm häm­tas myc­ket inspiration från bland an­nat USA och Lon­don, men även and­ra plat­ser.

– Bel­gi­en har till ex­em­pel många nya bo­stads­lös­ning­ar som lig­ger i fram­kant, sä­ger Her­man Pers­son.

Un­der­lät­ta ar­be­te

Vad är då näs­ta bo­stads­t­rend när det kom­mer till add ons? Tro­ligt­vis nå­got som har med ar­be­te att gö­ra.

– Allt som gör var­da­gen smi­di­ga­re och här­li­ga­re men även tjäns­ter kopp­la­de till ar­be­tet då fler och fler har fria jobb och ti­der. Kans­ke en work-lounge, en ar­bets­lo­kal i bo­stads­hu­set, där man kan job­ba ostört, sä­ger Her­man Pers­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.