KD-po­li­ti­ker vill gö­ra sta­den tryg­ga­re med bal­kong­er

Danderyds Nyheter - - Danderyd Danderyd - Michael Toll

Tryg­ga­re ga­tor, bätt­re lev­nads­för­hål­lan­den och vack­ra­re fa­sa­der. Se­nas­te för­sla­get för att gö­ra Stock­holm tryg­ga­re: fler bal­kong­er.

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det i Stock­holms stad, Erik Slott­ner (KD), vill gö­ra det lät­ta­re för bo­stads­rätts­för­e­ning­ar att byg­ga bal­kong­er. Sär­skilt ut mot ga­tan.

– Sta­den ska ha en po­si­tiv syn på bal­kong­er, det mås­te till en at­ti­tyd­för­änd­ring, sä­ger han.

Det han stör sig på är do­ku­men­tet ” Väg­led­ning för bal­kong­er” som an­togs av stads­bygg­nads­nämn­den 2013. El­ler åt­minsto­ne vis­sa for­mu­le­ring­ar, som är tve­ty­di­ga och går att tol­ka på fle­ra sätt.

En­ligt Slott­ner ska det ty­das som att man bör vi­sa hän­syn till bygg­na­dens ar­ki­tek­tur när bal­kong­er byggs.

– Men nu an­vänds det som står i do­ku­men­tet till att man ska va­ra re­strik­tiv mot att god­kän­na bal­kong­byg­gen. Vil­ket är helt fel, sä­ger Erik Slott­ner.

Slott­ner ser fle­ra för­de­lar med fler bal­kong­er i Stock­holm. Höjd bo­en­de­stan­dard, en trygg­hets­ska­pan­de ef­fekt när fler ser och hör vad som hän­der på ga­tan, och ett vack­ra­re of­fent­ligt rum. Den pri­sa­de ar­ki­tek­ten Eri­ka Wör­man tyc­ker dock det finns be­tyd­ligt vik­ti­ga­re sa­ker att gö­ra än att ska­pa bal­kong­er. – Det går in­te att byg­ga sto­ra bal­kong­er ut mot ga­tan och sä­ga att det blir tryg­ga­re. Så fun­ge­rar det in­te, sä­ger Eri­ka Wör­man. Hon re­so­ne­rar på föl­jan­de sätt: Det är ing­en som bor i lä­gen­het som skul­le tac­ka nej till en ny ute­plats. Men om man ser re­sul­ta­tet av hur fas­tig­hets­fa­sa­der skul­le se ut om al­la bo­stä­der fick sto­ra bal­kong­er ut mot ga­tan skul­le sva­ret li­ka snabbt bli nej. Det skul­le helt en­kelt se för­skräck­ligt ut.

– Själv­klart ska vi ri­ta och byg­ga lä­gen­he­ter med bal­kong­er, men det är själ­va stads­rum­met som borde va­ra prio ett. Lyc­kas man ska­pa en ga­ta som är at­trak­tiv upp­står någon­ting som bå­de är tryggt, vac­kert och trev­ligt. Det är en lyc­kad stad, sä­ger Eri­ka Wör­man.

Erik Slott­ner har skri­vit en mo­tion för att fö­ra in bal­kong­dis­kus­sio­nen i den po­li­tis­ka de­bat­ten. Mo­tio­nen kom­mer tas upp i kom­mun­full­mäk­ti­ge, tro­ligt­vis un­der hös­ten.

Erik Slott­ner, KD.

MO­TION. Kan fler bal­kong­er ska­pa ett tryg­ga­re Stock­holm. Erik Slott­ner, KD, tror det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.