SIT­TER I SJ N

Vill man hem till Tran­hol­men ef­ter 18.30 gäl­ler det att ha egen båt. Det har långt ifrån al­la – där­för pro­pa­ge­rar nu Mi­kael Sjö­beck och Eva Lund­ström för se­na­re av­gång­ar med fär­jan från fast­lan­det.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

UPPROP FÖR TRAN­HOL­MEN. Vill ha se­na­re fär­ja

Det gäl­ler att vara i tid kloc­kan 18.30 när da­gens sista fär­jan, Wax­holms­bo­la­gets lin­je 81, lämnar Ropsten och be­ger sig mot Tran­hol­men och med Stor­hol­men som slut­des­ti­na­tion.

Och nu har Tran­holms­bon Mi­kael Sjö­beck, som bott på ön se­dan 2003, star­tat ett upprop för att för­enk­la var­da­gen för sig och si­na cir­ka 400 ögran­nar. Hit­tills har 125 per­so­ner skri­vit på upp­ro­pet.

– Det är min fem­ton­de vin­ter som kommer nu. För­ut job­ba­de jag i stan men kan nu job­ba hem­ma. Men jag ser ju pro­ble­men och kän­ner ett an­svar. Vi som har bott här länge har lyc­kats fixa båt­plat­ser och så­dant, men för ny­in­flyt­ta­de så kan det vara svå­ra­re, sä­ger Mi­kael.

Krav på lands­ting­et

Upp­ro­pet hand­lar om två krav, dels ett mi­ni­mikrav om att, från april 2018, in­fö­ra en ex­tra kvälls­tur till Tran­hol­men med den fär­ja som kommer till Ropsten 19.45, allt­så då ba­ra tur och re­tur till Dan­de­rydsön.

Grund­kra­vet in­ne­bär dock att för­länga tid­ta­bel­len för he­la lin­je 81 med en av­gång kloc­kan 20.00 med stopp på al­la or­di­na­rie bryg­gor och då även läg­ga till en ex­tra kvälls­tur till Tran­hol­men 21.15.

Och för att vi­sa hur nöd- vän­digt det är med för­bätt­rad kom­mu­ni­ka­tion ska nu Mi­kael med grannar på Tran­hol­men för­sö­ka fi­nan­si­e­ra en egen kvälls­tur un­der ons­da­gar och tors­da­gar i hös­ten.

– Ge­ne­rellt sett är det så att om du job­bar, så går det två fär­jor på mor­go­nen och två hem på ef­ter­mid­da­gen, men det pas­sar in­te om man job­bar över. Det går in­te att um­gås med folk in­ne i stan, då mås­te man lö­sa det med egen båt, sä­ger Mi­kael.

Mås­te kanske flyt­ta

Eva Lund­ström, som var­je dag pend­lar till ar­be­tet i in­ners­tan, la­de för ett tag se­dan ut sitt hus till för­sälj­ning. An­led­ning­en var att det var ohåll­bart att ar­be­ta centralt och bo på Tran­hol­men. Men när hon fick hö­ra om Mic­kes in­sam­lings­för­slag så be­slöt hon sig för att ge li­vet på ön yt­ter­li­ga­re en chans.

– I så fall lö­ser jag mitt pro­blem att kun­na kom­ma hem två da­gar i vec­kan. Men blir det ing­en per­ma­nent fär­ja så mås­te jag flyt­ta, sä­ger hon.

Trots att man nu själ­va för­sö­ker fi­nan­si­e­ra ex­tra­tu­rer un­der hös­ten så hand­lar en per­ma­nent för­bätt­ring av båt­tu­rer­na om möj­lig­he­ten att ska­pa ett be­hov åt Tran­holms­bor­na.

– Jag kan in­te ta an­svar för att det ska fin­nas ett un­der­lag och att folk kommer an­vän­da bå­ten från dag ett. Vi pra­tar om att man ska ge män­ni­skor en möj­lig­het att skaf­fa sig ett be­hov där privat båt och egen brygg­plats in­te be­hovs, sä­ger Mi­kael Sjö­beck.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

FLYT I OFLYTEN. Mi­kael Sjö­beck och Eva Lund­ström bor bå­da på Tran­hol­men och vill kun­na ta fär­jan hem även lite se­na­re på kväl­len. I dags­lä­get går den sista fär­jan från Ropsten kloc­kan 18.30 mot Tran­hol­men un­der var­da­gar­na. Mi­ael Sjö­beck har egen båt...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.