Bok­han­deln vän­der blad med Do­rot­hea

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

I bör­jan av ok­to­ber får Djurs­holms bok­han­del en ny äga­re – för­läg­ga­ren och Ene­by­bergs­bon Do­rot­hea Hygrell.

Djurs­holms bok­han­del har fun­nits ute till för­sälj­ning se­dan i bör­jan av 2017. Och nu är det klart att den som tar över bok­han­deln är Ene­by­bergs­bon Do­rot­hea Hygrell.

– Jag tyc­ker det här lå­ter som ett in­tres­sant pro­jekt. Jag har ar­be­tat med böc­ker på an­nat sätt, på för­lag, och har fun­de­rat länge och väl på det här, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Ti­di­ga­re har jag läst en del skri­ve­ri­er om att det går då­ligt för den fy­sis­ka bok­bran­schen, men den här bu­ti­ken ver­kar in­te gå då­ligt.

Det var i bör­jan av året som de nu­va­ran­de ägar­na, Mats Ahl­ström och Tove Skarstedt, be­stäm­de sig för att det var dags för nå­gon ny att ta över ef­ter tio år på tor­get.

– Det är jät­te­job­bigt. Jag har va­rit 37 år i bran­schen och det är en livsstil som jag och min fru haft så det är klart att det är svårt att släp­pa ta­get om vad man tyc­ker är ro­li­gast. Men vi är ju väl­digt må­na om att kom­ma hit och kö­pa böc­ker i fort­sätt­ning­en, sa Mats Ahl­ström ti­di­ga­re till Dan­de­ryds Ny­he­ter.

För­yng­ring på hyl­lor­na

Do­rot­hea Hygrell ar­be­tar i dag på ett barn­boks­för­lag och myc­ket kommer vara sig likt när hon tar över. För­fat- tar­be­sö­ken kommer be­hål­las, men lite mer fo­kus på bar­noch ung­doms­böc­ker kan det bli.

– Ef­tersom jag job­bar på barn­boks­för­lag så har jag lite ex­tra koll på det och tyc­ker att det är nå­got att lyf­ta fram än­nu lite mer. Men an­nars är det vik­tigt att ta tid och lä­ra kän­na bok­han­deln och kun­der­na.

Vad tyc­ker du om bok­han­deln i dag?

– Den är väl­digt in­bju- dan­de och char­mig, trev­lig att kom­ma in i. Själv är jag en per­son som vill till­bringa läng­re tid när jag kol­lar ef­ter böc­ker och så vill jag att kun­der­na ska kän­na. Vad sä­ger du om lä­get? – Det är ett bra lä­ge i Djurs­holm. Det som är lite synd är att den är väl­digt lo­kal. Det är ju en så fin bok­han­del att man vill att många and­ra ska hit­ta dit ock­så, så det blir en ut­ma­ning. Men det är en bra bok­han­del för Djurs­hol­mar­na, men det är många i Dan­de­ryd som in­te har koll på att bu­ti­ken ens finns, sä­ger Do­rot­hea Hygrell.

Det är ju en så fin bok­han­del att man vill att många and­ra ska hit­ta dit ock­så

VÄN­DER BLAD. Nu vän­tar ett nytt ka­pi­tel för Djurs­holms bok­han­del – den 2 ok­to­ber lämnar Mats Ahlqvist över bu­ti­ken till dess nya äga­re, Do­rot­hea Hygrell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.