Bris­ter när kyr­kan upp­hand­la­de bygg­pro­jekt

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din

Dan­de­ryds för­sam­ling får kri­tik när de gjort upp­hand­ling­ar med byg­gent­re­pre­nö­rer in­för om­da­ning­ar kring kyr­kan.

– Vi har själ­va sagt att vi in­te han­te­rat det här rik­tigt bra, sä­ger ord­fö­ran­den i Dan­de­ryds kyr­koråd. Ti­di­ga­re i april ge­nom­för­de Stock­holm stift en ge­nom­gång av hur Dan­de­ryds för­sam­ling han­te­rat of­fent­li­ga upp­hand­ling­ar. Och stif­tet har där kon­sta­te­rat att för­sam­ling­en ge­nom­fört upp­hand­ling­ar som in­te stäm- mer över­ens med re­gel­ver­ket.

– När vi har tit­tat på upp­hand­ling­ar som Dan­de­ryds för­sam­ling gjort så har det in­te gått att ut­lä­sa var­för man valt den ena ent­re­pre­nö­ren fram­för en annan, sä­ger Anna–Le­na Järv­strand, do­mar­le­da­mot i dom­ka­pit­let, och fort­sät­ter:

– Pro­ble­met är att det in­te fram­går vil­ka grun­der som finns för be­slu­ten.

Är själv­kri­tis­ka

I maj på­bör­ja­des ar­be­tet med en ny en­tré och and­ra om­bygg­na­tio­ner vid Dan­de­ryds

kyr­ka. Ar­be­tet beräknas vara slut­fört i de­cem­ber och bygg­na­tio­ner­na kos­tar Dan­de­ryds för­sam­ling strax över 12 mil­jo­ner kro­nor.

– Kri­tik är all­tid kri­tik och det tar vi till oss. Vi har själ­va sagt att vi in­te han­te­rat det här rik­tigt bra, sä­ger Eli­sa­bet Carl­berg, ord­fö­ran­de i Dan­de­ryds kyr­koråd och po­li­tiskt obund­na Bor­ger­ligt al­ter­na­tiv.

En som är starkt kri­tisk till hur Dan­de­ryds för­sam­ling age­rat i upp­hand­ling­ar är Ted Mo­din. Han är le­da­mot och ti­di­ga­re re­vi­sor i Dan­de­ryds för­sam­ling samt ord­fö­ran­de för kyr­ko­par­ti­et ” De­mo­kra­ti i Dan­de­ryds för­sam­ling”. Han var även en av dem som kräv­de en till­syn av dom­ka­pit­let.

– Grun­den till var­för vi be­gär­de en till­syn var för att den här kon­sul­ten ha­de en bud­get på 350 000 kro­nor för att re­no­ve­ra det lilla ka­pel­let, men han över­skred sin bud­get med 700 000 och ar­be­tet är in­te klart än till 100 procent, sä­ger Ted Mo­din.

Bo­lag gick i kon­kurs

An­led­ning­en till att kon­sul­ten fick mer peng­ar är en­ligt för­sam­ling­en att det bygg­bo- lag man an­li­ta­de vid om­bygg­na­tio­nen gick i kon­kurs.

– Den to­ta­la bud­ge­ten för ka­pel­let och bi­sätt­nings­ut­rym­met var 8,8 mil­jo­ner. Men det är helt rätt att han har fått mer be­talt, på grund av att det här bygg­bo­la­get gick i kon­kurs och att han tog över rol­len som bygg­le­da­re, sä­ger Eli­sa­bet Carl­berg och fort­sät­ter:

– Men det här var peng­ar som nå­gon skul­le tjä­na och nu blev det han istäl­let för bygg­bo­la­get och trots det­ta har vi gått plus med cir­ka 700 000.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

GÖR EN­TRÉ. Just nu på­går ar­be­tet med en ny ent­re till Dan­de­ryds kyr­ka, ett ar­be­te som ska vara klart i de­cem­ber och som kos­tar för­sam­ling­en strax över 12 mil­jo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.