Så lätt är det att ha egen he­li­kop­ter

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom nor­rort@di­rekt­press.se

Att äga en he­li­kop­ter är kanske en dröm för många, och i Dan­de­ryd ver­kar det fin­nas fle­ra som äger en. Vi ställ­de frå­gan al­la und­rar: hur krång­ligt är det egent­li­gen att skaf­fa en egen he­li­kop­ter?

Gö­ran Wen­ner­gren, vd på på Scan­di­na­vi­an He­li­kop­ter cen­ter, po­äng­te­rar att det in­te är en sär­skilt stor ef­ter­frå­gan på he­li­kopt­rar över­lag.

– Men vi har sålt ett par he­li­kopt­rar i år, så det har va­rit lite mer än van­ligt. Vi säl­jer of­tast till pri­vat­per­so­ner el­ler mind­re bo­lag. Vi har väl haft kun­der från Dan­de­ryd, många är från Stock­holmstrak­ten, sä­ger han.

– En kil­le som hör­de av sig och vil­le kö­pa en he­li­kop­ter för att han ha­de 26 fö­re­tag att be­sö­ka, han kör­de 15 000 mil om året, då mås­te man bo i bi­len. Då spa­ra­de han mas­sa tid med en he­li­kop­ter. Det and­ra är pri­vat­fly­ga­re som tyc­ker att det vo­re kul med en he­li­kop­ter.

Var­för tror du att ef­ter­frå­gan är stör­re nu?

– Det är väl lite bätt­re ti­der. Det är väl­digt styrt av all­män­na eko­no­mis­ka lä­get. En kö­pa­re hos oss är of­tast nå­gon som gått på vår flyg­sko­la och sen kö­per en he­li­kop­ter. Of­ta är det eg­na fö­re­ta­ga­re som tjä­nat ihop en slant och vill gö­ra nå­got kul, sä­ger Gö­ran Wen­ner­gren.

”Som att cyk­la”

En per­son i Dan­de­ryd som sla­git till på en egen he­li­kop­ter me­nar att det in­te är så svårt som det lå­ter.

– Det är un­ge­fär li­ka krång­ligt som att kö­pa en bil, så in­te sär­skilt krång­ligt alls. Man kan kö­pa en he­li­kop­ter från en mil­jon upp till 50 mil­jo­ner, sä­ger Djurs­holms­bon, som öns­kar att vara ano­nym.

– Och ben­sin kos­tar un­ge­fär som van­ligt, men det som är dyrt är un­der­håll, ser­vice och un­der­håll.

He­li­kop­te­rä­ga­ren fly­ger själv, ef­ter att ha gått en te­o­ri­kurs på sex till åt­ta må­na­der och se­dan ta­git flyg­lek­tio­ner. In­te hel­ler att fl yga he­li­kop­tern ska vara så kom­pli­ce­rat.

– Det är un­ge­fär som att lä­ra sig att cyk­la, helt omöj­ligt i bör­jan men när man väl lärt sig är det in­te sär­skilt svårt.

Be­hö­ver ba­ra plan yta

Någ­ra pro­blem att få till en land­nings­ba­na på tom­ten är det in­te hel­ler, för det be­hövs ing­en platt­form.

– Man kan lan­da på en gräs­mat­ta ba­ra. Det en­da som be­hövs är en plan yta.

Själv fly­ger Djurs­holms­bon någ­ra gång­er i vec­kan, mer på som­ma­ren, mind­re på vin­tern. Och mest ute i skär­går­den. Vad han vet är han en­sam att ha he­li­kop­ter på sin ga­ta. Hur van­ligt det är att ha egen he­li­kop­ter vet hen in­te.

– Jag vet in­te vad man jäm­för med. Det är väl in­te jät­te­van­ligt, men om man själv går och kö­per en viss typ av bil tyc­ker man att man ser den bil­ty­pen he­la ti­den, sä­ger han.

– Men det är väl tio till tju­go per­so­ner i Stock­holm.

Det är un­ge­fär li­ka krång­ligt som att kö­pa en bil, så in­te sär­skilt krång­ligt alls. Man kan kö­pa en he­li­kop­ter från en mil­jon upp till 50 mil­jo­ner.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

RE­NA SNURREN? Nej, att skaf­fa he­li­kop­ter är in­te krång­li­ga­re än att bli med bil, sä­ger en he­li­kop­te­rä­ga­re i Dan­de­rys. (He­li­kop­tern på bil­den är emel­ler­tid nå­gon an­nans).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.