Dan­de­ryd vill ha Bildt som ny ledare

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­rydsmo­de­ra­ter­na ha­de i för­ra vec­kan mö­te och ena­des om vem de vill se som ny par­ti­le­da­re ef­ter Anna Kin­berg Bat­ra.

– Ja, det stäm­mer. Vi ha­de en dis­kus­sion, ett öp­pet med­lemsmö­te, då al­la med­lem­mar var in­bjud­na och fick ytt­ra sin me­ning, sä­ger Katja Isacs­son, ord­fö­ran­de för par­ti­för­e­ning­en Dan­de­rydsmo­de­ra­ter­na.

Ef­ter med­lemsmö­tet har Dan­de­rydsmo­de­ra­ter­nas sty­rel­se haft mö­te.

– Ef­ter att ha lyss­nat in med­lem­mar­nas syn­punk­ter är vårt för­slag till ny par­ti­le­da­re att det i förs­ta hand är Carl Bildt och i and­ra hand Ulf Kris­ters­son, sä­ger Katja Isacs­son.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

NYBILDTNING? Ska Carl Bildt gå att över­ta­la till att ta över ef­ter Anna Kin­berg Bat­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.