”Vi ha­de in­te nå­got rum re­ser­ve­rat för prin­ses­san”

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din

Dan­de­ryds sjuk­hus kri­ti­se­ras för att ha gi­vit för­må­ner för prin­ses­san So­fia in­för föd­seln av hen­nes och prins Carl Philips and­ra barn. Kri­tik som Dan­de­ryds sjuk­hus nu slår ifrån sig.

Un­der tors­dags­för­mid­da­gen för­ra vec­kan fick prin­ses­san So­fia och prins Carl Philip sitt and­ra barn, en son som föd­des på Dan­de­ryds sjuk­hus. På so­ci­a­la me­di­er har åsik­ter­na va­rit kri­tis­ka mot att prinspa­ret ska ha fått sär­be­hand­ling av Dan­de­ryds sjuk­hus.

Jo­nas Wik­ström är kam­pan­jom­buds­man på Re­pu- bli­kans­ka för­e­ning­en och an­ser att det är ex­tra käns­ligt ef­tersom det un­der som­ma­ren va­rit många skri­ve­ri­er om kris på Stock­holms för­loss­nings­kli­ni­ker.

– Mas­sor av kvin­nor skic­kas till and­ra län och det är märk­ligt av Dan­de­ryds sjuk­hus att re­ser­ve­ra en plats. Det är up­pen­bart att de har gjort det på grund av att de är från kung­a­fa­mil­jen, så ska det in­te vara, sä­ger Jo­nas Wik­ström.

Ing­vor Fa­ri­not­te är press­chef på Dan­de­ryds sjuk­hus och de­men­te­rar upp­gif­ter­na om att prin­ses­san So­fia ska ha haft ett rum re­ser­ve­rat.

– Det kan jag di­rekt de- men­te­ra, vi ha­de ing­et rum re­ser­ve­rat till prin­ses­san. Det fanns fle­ra le­di­ga rum när prin­ses­san kom hit och vi ha­de full be­man­ning med bå­de barn­mors­kor och lä­ka­re. In­nan annan blev hän­vi­sad till nå­gon annan kli­nik el­ler på­ver­kad av att prin­ses­san föd­de här, sä­ger hon.

Men om det ha­de va­rit fullt, ha­de prin­ses­san So­fia hän­vi­sats till ett an­nat sjuk­hus?

– Det kan jag in­te sva­ra på ef­tersom det är en hy­po­te­tisk frå­ga. Men un­der som­ma­ren får nio av tio kvin­nor fö­da där de har listat sig, sä­ger Ing­vor Fa­ri­not­te.

FOTO: PRINS CARL PHILIP, COPYRIGHT KUNG­A­HU­SET.SE

NÄS­TAN HELT VAN­LIGT BARN. Prins Gabri­el kom till värl­den den 31 på Dan­de­ryds sjuk­hus – som vil­ket barn som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.