Korv och span­jo­rer blev de­ras rädd­ning

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din

Tre da­gar ex­tra blev det för de 17 ele­ver från Sam­sko­lan på Got­länds­ka San­dön ef­ter att de­ras fär­ja bli­vit för­dröjd på grund av väd­ret. Med hjälp av kvar­läm­nad mat och span­jo­rer på ön lyc­ka­des de hål­la hu­mö­ret uppe. Tan­ken var att klass 9B från Vik­tor Ryd­bergs Sam­sko­la skul­le åka hem från klass­re­san på Got­länds­ka San­dön i sön­dags. Men på grund av väd­ret kun­de klas­sen in­te få klar­tec­ken att kom­ma hem för­rän un­der ons­da­gen.

– Vi fick be­sked nu och vi ska pre­cis väc­ka bar­nen, då kommer det bli gläd­jetjut, sa An­ki Berg­gren, för­äl­der till ett av bar­nen från Sam­sko­lan och själv med på ön.

Ärv­de skol­kam­ra­ters mat

När man be­sö­ker Gots­ka San­dön blir man om­bedd att ta med sig mat för en ex­tra dag. Och re­dan förr­för­ra hel­gen var en annan klass från Sam­sko­lan på ön och läm­na­de kvar mat som klass 9B kla­rat sig på.

– Det var säc­kar med kött­bul­lar, varm­korv och pas­ta. Det har gjort att vi fort­fa­ran­de har hu­mö­ret uppe, an­nars ha­de det in­te va­rit ro­ligt. I dag ry­ker de sista kor­var­na, får vi in­te åka hem imor­gon så kommer det in­te bli kul, be­rät­ta­de An­ki Berg­gren när vi pra­ta­de med hen­ne un­der tis­da­gen.

För att in­te skol­ar­be­tet skul­le bli li­dan­de be­drevs undervisning på ön. Bland an­nat tog man hjälp från någ­ra av de cir­ka 80 and­ra som ock­så var fast.

– Det finns två span­jo­rer här som har hål­lit i spanska­lek­tion. En per­son har haft livskun­skap med bar­nen, sa An­ki i vec­kan.

FOTO: AN­KI BERG­GREN

STRAN­DA­DE. 17 ele­ver och fem för­äld­rar blev fast på Got­länds­ka San­dön när väd­ret gjor­de så att bå­ten in­te kun­de läg­ga till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.