Dan­de­ryds sjuk­hus se­nas­te med­ar­be­taren­kät vi­sar att fler än ti­di­ga­re ur per­so­na­len ut­satts för hot el­ler våld på aku­ten.

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Den se­nas­te ti­den har fle­ra me­di­er rap­por­te­rat om en ökad hot­bild mot per­so­nal på fle­ra av lan­dets akut­sjuk­hus. Bland an­nat rap­por­te­ra­de ny­hets­by­rån TT att all akut­per­so­nal på Ka­ro­lins­ka i Sol­na mås­te bä­ra larm på grund av ris­ken att ut­sät­tas för våld och hot av kri­mi­nel­la.

På Dan­de­ryds sjuk­hus vitt­nar med­ar­be­ta­re om att det har skett en viss ök­ning av hot och våld, fram­förallt ver­ba­la hot.

– Per­so­nal har ho­tats, vår se­nas­te med­ar­be­tar­un­der­sök­ning vi­sar att 56 procent av vå­ra med­ar­be­ta­re har va- rit ut­sat­ta för hot och el­ler våld. Vå­ra med­ar­be­ta­re har dock in­te va­rit ut­sat­ta för den typ av hot som be­skrivs i fle­ra ar­tik­lar, det vill sä­ga av gäng­re­la­te­ra­de hot, sä­ger Malin Se­lin, chef­sjuk­skö­ters­ka på akut­mot­tag­ning­en på Dan­de­ryds sjuk­hus.

Stort mör­ker­tal

Hot om våld är ing­en ny pro­ble­ma­tik, men det kan vara svårt att ve­ta ex­akt hur många i per­so­na­len som drab­bas.

– Vi vet att det finns ett stort mör­ker­tal när det hand­lar om att rap­por­te­ra hän­del­ser. Men hot och våld är egent­li­gen ing­et nytt, ut­an har ex­i­ste­rat un­der lång tid. Av den an­led­ning är det in­te nå­got som på­ver­kar stäm­ning­en nämn­värt hos vå­ra med­ar­be­ta­re, sä­ger Malin Se­lin och fort­sät­ter:

– På akut­mot­tag­ning­en finns det fas­ta larm samt att vå­ra med­ar­be­ta­re har möj­lig­het att bä­ra över­fallslarm. Vi har kort och kod­sy­stem på vå­ra dör­rar och per­so­na­len kan kal­la på ord­nings­vak­ter vid be­hov.

Och det är just vid akut­mot­tag­ning­ar­na som in­for­ma­tion till när­stå­en­de till pa­ti­en­ter är ex­tra vik­tigt.

– Be­mö­tan­de och in­for­ma­tion till pa­ti­en­ter och när­stå­en­de är en väl­digt vik­tig kom­po­nent för att avvär­ja po­ten­ti­ellt hot­ful­la si­tu­a­tio­ner. Vi har noll­to­le­rans mot hot och våld och vå­ra med­ar­be­ta­re ska in­te be­hö­va kän­na oro för att ris­ke­ra hot­ful­la si­tu­a­tio­ner, sä­ger Malin Se­lin.

Ke­vin We­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.