Fle­ra enor­ma Djurs­holms­vil­lor är just nu ute till för­sälj­ning. Bland an­nat en på Stock­holms­vä­gen 109 med in­te mind­re än 15 rum.

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Djurs­holms­vil­lan på Stock­holms­vä­gen 109 lig­ger idyl­liskt in­bäd­dad i en blomst­ran­de träd­gård och upp­för­des år 1904 som ett be­ställ­nings­verk av fy­rin­gen­jö­ren Ulf Grön­vall. Ar­ki­tek­ten som ri­ta­de hu­set var Mag­nus Emil Dahlan­der som var er­känd un­der 1900-ta­let. Vil­lan be­står av fem­ton rum med en boy­ta på 657 kvadrat­me­ter.

– Ulf Grön­vall bod­de där i knap­pa tju­go år. Och un­der tju­go­ta­let så byt­te vil­lan äga­re. Då bygg­des det ock­så till en fly­gel­del som öka­de boy­tan, sä­ger Per Lund­man, som är mäk­la­re till pro­jek­tet.

Ty­pisk Djurs­holms­vil­la

Per Lund­man me­nar att vil­lan är en ty­pisk Djurs­holms­vil­la. Och på vindsvå­ning­en göm­mer sig en stor lä­gen­het.

– Det är en klas­sisk Djurs­holms­vil­la med sto­ra säll­skaps­de­lar med sa­long­er, bloms­ter­rum och så vidare. Sen är det en tra­di­tio­nell fa­mil­je­del på över­vå­ning­en. All­män­he­tens in­tres­se för vil­lan har va­rit stort och ett fler­tal per­so­ner har va­rit på vis­ning.

– Det har va­rit ett fler­tal vis­ning­ar. Det är allt från pri­vat­fa­mil­jer som va­rit på vis­ning­ar­na, men det finns ock­så möj­lig­het att de­la upp hu­set i mind­re lä­gen­he­ter och så­da­na in­tres­sen har ock­så dykt upp, sä­ger Per Lund­man.

Är stor­le­ken på hu­set rim­lig för en fa­milj?

– Det är klart att det är grän­sen till över­stort. Men det finns folk med oli­ka be­hov. Det kanske kommer en Zla­tan och kö­per el­ler ett av­dan­kat hoc­key­proffs. Det är många män­ni­skor som in­te är en nor­mal­fa­milj.

Utrops­pri­set lig­ger på 33 mil­jo­ner och vil­lan är en av tre jät­te­vil­lor som finns till för­sälj­ning i om­rå­det just nu. Även på Sköld­vä­gen och No­re­vä­gen finns 30-mil­jo­ners­hus till sa­lu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.