Ett av Stu­re­plans hip­pa­re hak har gna­ga­re. Nu krä­ver mil­jö­för­valt­ning­en att det åt­gär­das sna­rast.

Danderyds Nyheter - - Stockholms Helg - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Det hand­lar om Taverna Bril­lo, del i PG Nils­sons kro­gim­pe­ri­um vid Svam­pen på Stu­re­plan. Ef­ter ett kla­go­mål från en gäst som häv­dar att hen sett en råt­ta i lo­ka­len, gjor­de mil­jö­för­valt­ning­en ett oan­mält be­sök för­ra må­na­den.

Vid be­sö­ket med­gav re­stau­rang­che­fen att de har pro­blem med råt­tor i käl­la­ren, och att de job­bar med det. Hand­läg­ga­ren på plats fann dock att åt­gär­der­na in­te var till­räck­li­ga. Så nu har Bril­lo en må­nad på sig in­nan näs­ta

De är i käl­la­ren där vi har la­ger, in­te i själ­va re­stau­rang­en. Det är in­te så att folk snubb­lar på råt­tor här.

in­spek­tion.

– Det fö­re­kom­mer råt­tor på re­stau­rang­er i stan men det är in­te van­ligt. Det här fal­let är in­te ett stort pro­blem. På stäl­len där det är ett stort pro­blem ser man myc­ket spill­ning och kän­ner dof­ten av råt­tor. Det gör man in­te här, sä­ger mil­jö­för­valt­ning­ens hand­läg­ga­re Son­ja Åkerlund.

På Bril­lo sä­ger press­per­so­nen Je­le­na Mir­ko­vic att de tar pro­ble­met på störs­ta all­var, och job­bar tajt med An­ti­cimex och fas­tig­hets­ä­ga­ren för att få bort råt­tor­na.

– Som på många and­ra stäl­len i Stock­holm finns det råt­tor här. Det är allt­så i käl­la­ren där vi har la­ger, in­te i själ­va re­stau­rang­en. Det är in­te så att folk snubb­lar på råt­tor här, sä­ger Je­le­na Mir­ko­vic.

FOTO: JO­HAN­NA LUNDBERG

OVÄL­KOM­NA GÄS­TER. Taverna Bril­lo mås­te få bort råt­tor­na som vis­tas i re­stau­rang­ens ned­re ut­rym­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.