Skum­pa, bi­lar och maca­rons på Djurs­holm by night

Mo­de­vis­ning, re­stau­rang­be­sök och kanske spa­na på en ny bil – det fanns det möj­lig­het till un­der tors­dags­kväl­len när det var dags för even­tet Djurs­holm by night.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Det hand­lar mer om att vi­sa upp oss. Kanske kan vi ska­pa re­la­tio­ner så att det le­der till nå­got lång­sik­tigt.

När det van­kas lo­ka­la torg­fes­ter är det van­ligt att lo­ka­la bu­ti­ker vi­sar upp si­na pro­duk­ter el­ler att in­vå­na­re själ­va säl­jer va­ror de själ­va till­ver­kat. Även om så ock­så var fal­let un­der Djurs­holm by night för­ra tors­da­gen så fanns det även möj­lig­het att kö­pa bil på stört.

– Folk har kom­mit fram och va­rit väl­digt po­si­ti­va, så för­hopp­ning­en är att vi ska kun­na säl­ja nå­gon re­dan un- der kvällen, sa Alex Theu­ten­berg, som säl­jer EU-mo­pe­der av mär­ket ” Mev”, på Ven­de­vä­gen.

Sik­tar in sig på ton­å­ring­ar

Bil­mo­del­len ”Mi­ni­hum­mer” har än­nu in­te kom­mit, så istäl­let ha­de man med sig en mer kom­pakt mo­dell som man vi­sa­de upp. Och med en ny lan­se­ring var det na­tur­ligt att va­ra med när Djurs­holms­bor­na gick man ur hu­se.

– Den störs­ta mål­grup­pen är ju ung­do­mar mel­lan 15- 18 och det är na­tur­ligt att vi är här i mer väl­bär­ga­de om­rå­den, även om vi såklart vill va­ra överallt, sä­ger Alex och fort­sät­ter:

– Man ser ju på par­ke- ring­en vid Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um hur många ung­do­mar som kör EU-mo­pe­der.

Längst ned på av­spär­ra­de Ven­de­vä­gen står fem bi­lar pryd­ligt upp­ra­da­de av mär­ke­na Ja­gu­ar och Land Ro­ver. Nor­malt sett hu­se­rar bäg­ge bil­mär­ke­na på Rin­ke­by­vä­gen. Var­för är ni med här och stäl­ler ut?

– Vi kän­ner att om­rå­det och kli­en­te­let är rätt för oss, det är gott om folk här som kör vå­ra bi­lar och vi har ba­ra hört gott om even­tet, sä­ger Vik­tor Ahl­berg, Brand ma­na­ger för Ja­gu­ar.

Hop­pas ni säl­ja nå­gon bil di­rekt un­der kvällen?

Det hand­lar mer om att vi­sa upp oss. Kanske kan vi ska­pa re­la­tio­ner så att det le­der till nå­got lång­sik­tigt.

I öv­rigt var det bra drag he­la kvällen med allt från mo­de­vis­ning och ming­el till maca­rons och skum­pa med sug­rör.

FIKA. Det bjöds på myc­ket gott un­der kvällen. DAN­DE­RYDS NY­HE­TER VAR FÖR­STÅS PÅ PLATS UN­DER FÖR­RA VECKANS DJURS­HOLM BY NIGHT. På bild säl­ja­re Efva Da­ni­els­son samt re­por­tar Lot­ten Eng­bom och Ke­vin We­din.

MOPPE. Alex Theu­ten­berg säl­jer EU-mo­pe­der av mär­ket ”Mev”.

MODE. Mo­de­vis­ning var ett av in­sla­gen un­der kvällen.

BI­LAR. Vik­tor Ahl­berg, Brand ma­na­ger för Ja­gu­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.