Hoj­kam­panj ska öka cyklan­det

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­ryds kom­mun är, till­sam­mans med 21 and­ra kom­mu­ner, med i en cy­kel­kam­panj.

Kam­pan­jen ge­nom­förs i sam­band med den Eu­ro­pe­is­ka tra­fi­kant­vec­kan un­der vec­ka 36 till 39. För­hopp­ning­ar­na är att kam­pan­jen ska bi­dra till att cyk­ling­en ökar i he­la lä­net, och att fler ska väl­ja cy­keln som sitt färd­me­del.

I sam­band med kam­pan­jen kan du va­ra med och täv­la om en el­cy­kel. Det gör du ge­nom att ta en bild när du cyklar och läg­ger upp den på Instagram el­ler Fa­ce­book med hash­ta­gen #vi­ar­cy­klist. Dan­de­ryds kom­mun vill ock­så gär­na att ni hash­ta­gar #danderyd el­ler #dan­de­ryd­med­cy­kel. Den mest kre­a­ti­va bil­den vin­ner el­cy­keln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.