Här är Dan­de­ryds störs­ta sol­ros – el­ler är din stör­re?

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Helle Kikerpuu

Har Jo­nas Sö­derquist Dan­de­ryds högs­ta sol­ros? Mis­sa in­te sen­som­ma­rens sista bloms­terprakt pre­cis un­der tun­nel­ba­nan mel­lan Bergs­ham­ra och Dan­de­ryds sjuk­hus.

Om man man åker från Bergs­ham­ra till Dan­de­ryds sjuk­hus med tun­nel­ba­nan kan man se Dan­de­ryds kanske högs­ta sol­ros blic­ka upp mot en.

Jo­nas Sö­derquists gran­ne Ali Ja­va­di­nia har sått sol­ro­sor­na på tom­ten. I år val­de han att kö­pa en sort som ska bli ex­tra stor. Och stor blev den med si­na 3,35 me­ter.

– Inga hem­li­ga göd­sel­tek­ni­ker el­ler lik­nan­de har an­vänts, be­rät­tar Jo­nas.

Den ståt­li­ga blom­man når över sta­ket och häc­kar och har upp­märk­sam­mats av gran­nar­na som al­la tyc­ker att den är väl­digt vac­ker.

– Nu får den stå kvar och så får snön läg­ga sig över blom­man till vin­tern och fåg­lar­na kan pic­ka i sig frö­na, sä­ger Jo­nas.

ILLUSTRATION: VATTENVÄGEN 365

FULL FART. ”Det mås­te va­ra en typ av båt som kan gå gans­ka fort”, sä­ger Lot­ta An­ders­son, pro­jekt­chef på Han­dels­kam­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.