Tun­nel­ba­ne­vag­nar och tåg blev ned­klott­ra­de

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Kom­mun­po­li­sen Alex­an­der An­to­ni­an sä­ger att det va­rit en gans­ka lugn vec­ka och helg i Danderyd.

– Det som stic­ker ut är att det va­rit li­te ska­de­gö­rel­se mot kol­lek­tiv­tra­fi­ken, på Roslags­ba­nan och tun­nel­ba­nan. Det är klot­ter, sä­ger han.

En­ligt Alex­an­der An­to­ni­an är det vid Mör­by­de­pån, vid Ven­de­vä­gen och vid Dan­de­ryds sjuk­hus som tå­gen och tun­nel­ba­ne­vag­nar­na bli­vit ned­klott­ra­de.

För po­li­sen är det väl­digt svårt att få tag på de som klott­rar, och även att fö­re­byg­ga.

– Det är svårt att kö­ra in ett helt tåg nå­gon­stans så att folk in­te kom­mer åt dem. För po­li­sen ska det nog va­ra att vi åker in i ett på­gåen­de klot­ter el­ler se per­so­ner som bär på ut­rust­ning, spray­bur­kar el­ler så. Då kan vi lyc­kas gri­pa dem, sä­ger Alex­an­der An­to­ni­an.

– An­nars är det väkt­ar­be­vak­ning och van­li­ga till­syn som kan gö­ra nå­got. De kör på med si­na ru­ti­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.