Sko­lans kött­diss: Hel­ve­gansk må­nad

Danderyds Nyheter - - Norrort - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Tä­by en­skil­da gym­na­si­um tän­ker kö­ra kött­fritt en hel må­nad, som ett led i ett mil­jö­ar­be­te. Men vis­sa ele­ver är kri­tis­ka och me­nar att det bor­de fin­nas ett köt­tal­ter­na­tiv.

Per­so­na­len i kö­ket på Tä­by En­skil­da gym­na­si­um vil­le gö­ra nå­got för kli­ma­tet och har där­för be­slu­tat att sko­lan ska ha en ve­gansk må­nad i ok­to­ber.

– Att äta grön­sa­ker är det som är bäst för kli­ma­tet, och vi har väl in­te rik­tigt hängt med i den ut­veck­ling­en. Vi har va­rit gans­ka de­ka­den­ta i vår skol­ser­ve­ring, få sko­lor i Sve­ri­ge äter nog så myc­ket nöt­kött som vi gör, sä­ger köks­mäs­ta­ren To­bi­as Bent­ley.

– Sko­lan har bör­jat med ett mil­jö­ar­be­te, vi har bland an­nat sol­cel­ler på ta­ket. Då tänk­te vi att vi från kö­ket skul­le bi­dra med någon­ting.

Ing­et ani­ma­liskt

Tan­ken är att fort­sät­ta la­ga va­ri­e­rad kost med sma­ker från he­la värl­den. Den en­da skill­na­den är att kö­ket in­te kom­mer att ser­ve­ra ani­ma­lis­ka pro­duk­ter.

– För oss i kö­ket blir det en ut­ma­ning. I tio år har vi för- sökt la­ga så bra skol­mat det går, nu mås­te vi hit­ta en ny ut­ma­ning ock­så.

Svens­ka rå­va­ror

Men al­la är in­te nöj­da. I en in­sän­da­re skri­ver två ele­ver att det in­te är bra för mil­jön att im­por­te­ra kikär­ter och so­ja­bö­nor från ut­lan­det (Läs mer på si­dan 23). To­bi­as Bent­ley me­nar dock att de kom­mer för­sö­ka att an­vän­da sig av svens­ka pro­duk­ter.

De an­ser ock­så att ni ska er­bju­da kött som al­ter­na­tiv. Vad sä­ger du om det?

– Nej, det kom­mer vi in­te gö­ra. Vi kom­mer att ser­ve­ra hund­ra­pro­cen­tig ve­ganlunch och al­la kom­mer få i sig allt de be­hö­ver. Ing­en kom­mer li­da. Det kom­mer va­ra ett kul test att se hur myc­ket kött vi har spa­rat in och hur myc­ket mil­jöpå­ver­kan det ha­de gjort.

– Vi tving­ar in­te folk att va­ra ve­ga­ner hem­ma. Men det här kan va­ra ett till­fäl­le att tes­ta på ve­gan­mat i yt­ters­ta topp­klass.

Mins­kat mot­stånd

Fred­rik Sö­ren­sen, vd på sko­lan, me­nar emel­ler­tid att mot­stån­det mot den ve­gans­ka må­na­den ge­ne­rellt är mind­re än vän­tat.

– Med tan­ke på vil­ket krig det blev för­ra året när vi in­för­de en ve­ge­ta­risk dag i vec­kan var vi li­te oro­li­ga. Men det känns som att mot­stån­det in­te är li­ka kom­pakt nu som det var då. Jag tror att fler och fler ung­do­mar är med­vet­na om att ve­ge­ta­risk mat är bra för mil­jön, sä­ger han.

Få sko­lor i Sve­ri­ge äter nog så myc­ket nöt­kött som vi gör.

FO­TO: PRI­VAT

TÄN­KER GRÖNT. ”Vi har va­rit gans­ka de­ka­den­ta i vår skol­ser­ve­ring, få sko­lor i Sve­ri­ge äter nog så myc­ket nöt­kött som vi gör”, sä­ger Tä­by en­skil­das köks­mäs­ta­re To­bi­as Bent­ley, som med en ve­gansk mat­må­nad nu vill att skol­kö­ket bi­drar till sko­lans...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.