Nya hy­res­rät­ter kan byg­gas vid Skan­stull. 80 bo­stä­der fö­reslås i Tjur­bergspar­ken.

Danderyds Nyheter - - Hemma - Eli­na Lund­berg nor­rort@di­rekt­press.se

Tjur­bergspar­ken lig­ger i en slutt­ning mel­lan Ring­vä­gen och All­hel­go­na­ga­tan. De nya hy­res­rät­ter­na pla­ne­ras i nor­ra de­len av par­ken. Det kan även bli för­sko­le­lo­ka­ler och bu­tikslo­ka­ler.

För­u­tom att ny­byg­get fö­reslås lig­ga i en park, vil­ket of­ta är kon­tro­ver­si­ellt, så blir det ock­så gran­ne med bygg­na­der som be­döms ha ett syn­ner­li­gen högt kul­tur­histo- riskt vär­de.

Hy­res­rät­ter­na fö­reslås strax in­till In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka gym­na­si­et och kvar­te­ret Me­tern. Bå­da har fått sta­dens högs­ta klass­ning blå av Stads­mu­se­et.

Vik­tig kul­turmil­jö

I den fort­sat­ta pla­ne­ring­en av byg­get ska fo­kus lig­ga på att gö­ra ett så li­tet in­trång som möj­ligt i kul­turmil­jön.

En­ligt Je­a­net­te Ljung­berg, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Olov Lind­gren, hop­pas bygg­her­ren ock­så öpp­na upp Tjur­bergspar­ken.

– I dag är in­te Tjur­bergspar­ken sär­skilt till­gäng­lig och det är in­te hel­ler ett tryggt om­rå­de. Vårt för­slag är att öpp­na upp par­ken och gö­ra skol­går­den mer of­fent­lig och till­fö­ra den till grön­om­rå­det. I dag är det en par­ke­rings­plats där det nu står pa­vil­jong­er så länge Kul­tur­sko­lan är eva­ku­e­rad, sä­ger hon.

Tjäns­te­män­nen på sta­dens ex­plo­a­te­rings­kon­tor är po­si­ti­va till för­sla­get att byg­ga nya hy­res­rät­ter nä­ra kom­mu­ni­ka­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.