Kom­mu­nen kör vi­da­re med Ene­by torg

ISA­BEL­LA HÖKMARK (M): ”Vi mås­te se till att det blir bra den här gång­en”

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

Öst­ra Ene­by torg har va­rit en het frå­ga un­der en läng­re pe­ri­od. Nu ska bygg­nads­nämn­den kal­la Ene­by­ber­ga­re till ett mö­te se­na­re i höst för att få in syn­punk­ter in­nan man går vi­da­re i ut­veck­lings­ar­be­tet.

Dan­de­ryds Ny­he­ter har fle­ra gång­er un­der vå­ren skri­vit om pla­ner­na på att ut­veck­la öst­ra Ene­by torg. Det senaste i ra­den av hän­del­ser in­träf­fa­de i mit­ten av ju­ni då bygg­nads­nämn­den slo­pa­de he­la den de­talj­plan som kom­mu­nen ar­be­tat fram – en de­talj­plan som in­ne­fat­ta­de över 400 lä­gen­he­ter.

– Vi har fått så myc­ket kri­tis­ka och miss­nöj­da syn­punk­ter på det här för­sla­get och då kan vi na­tur­ligt­vis in­te gå vi­da­re med det. Vi för­stod ge­nast när vi ha­de sam­rådsmö­te att vi verk­li­gen in­te kan gö­ra det här, sa Isa­bel­la Hökmark (M), ord­fö­ran­de i bygg­nads­nämn­den, till Dan­de­ryds Ny­he­ter då.

Fo­rum på nä­tet

Bland an­nat har Fa­ce­book­grup­pen ”Brom­sa öst­ra Ene­by­torg” och hem­si­dan ”ene­by­torg.com” ska­pats. Bäg­ge fo­ru­men an­vänds av bo­en­de i om­rå­det som tyc­ker att kom­mu­nen va­rit då­li­ga på att in­for­me­ra om pla­ne­ra­de bygg­na­tio­ner och vill upp­märk­sam­ma fram­ti­da pla­ner för si­na gran­nar.

– En av de vik­ti­gas­te aspek­ter­na är att vil­la­tom­ter­na i de­talj­pla­nen ska för­bli vil­la­tom­ter och ex­klu­de­ras i det nya plan­för­sla­get. Det ska va­ra en bra över­gång mel­lan vil­lor och fler­fa­miljs­hus, sä­ger Per Thor­ling, bo­en­de i när­he­ten och en som dri­vit bygg­frå­gan mot po­li­ti­ker­na med, bland an­nat, Mår­ten Si­gurd.

– Jag tror de fles­ta tyc­ker att det här är ett om­rå­de med ut­veck­lings­po­ten­ti­al, men med en la­gom ex­plo­a­te­rings­grad och nå­got som pas­sar in i be­fint­lig vil­la be­by­beyg­gel­se, sä­ger Mår­ten Si­gurd.

Hu­vud­an­led­ning­en till att det ska­pats bå­de en hem­si­da och Fa­ce­book­grupp är för att de an­ser att långt fler är berörda än de som ti­di­ga­re fått brev från kom­mu­nen om pla­ner­na.

– In­för det här så var det 24 sakä­ga­re som fick brev hem med för­sla­get på 400 bo­stä­der. De som fick den in­for­ma­tio­nen val­de att spri­da det och det gjor­de att det kom un­ge­fär 400 per­so­ner till sam­rådsmö­tet, sä­ger Mår­ten Si­gurd och fort­sät­ter:

– Al­la som bor i Ene­by­berg kom­mer på­ver­kas av ett sånt här pro­jekt. Det hand­lar om allt från tra­fi­ken, sko­lan, par­ke­ring­ar – där­för är det vik­tigt att al­la i Ene­by­berg får va­ra med.

”Ban­tar” för­sla­get

När Dan­de­ryds Ny­he­ter nu pra­tar med Isa­bel­la Hök- Det kom­mer bli bant­ning­ar i för­sla­get och vi job­bar för en hög­re ac­cep­tans.

mark (M), sä­ger hon att man ska an­ord­na ett mö­te se­na­re i höst där man ska ta in syn­punk­ter från bo­en­de, allt­så in­nan ett sam­rådsmö­te.

– Vi sa att vi skul­le gö­ra en om­start och nu gör vi det här på ett helt an­nat sätt. Det kom­mer bli bant­ning­ar i för­sla­get och vi job­bar för en hög­re ac­cep­tans, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Vi mås­te se till att det blir bra den här gång­en.

Hon har dock in­te sett va­re sig Fa­ce­book­grup­pen el­ler hem­si­dan, men me­nar att en­ga­ge­mang­et i just det här pro­jek­tet va­rit väl­digt stort.

– Bygg­frå­gor en­ga­ge­rar all­tid, men här ex­tra myc­ket. Men vi mås­te få ned ex­plo­a­te­rings­gra­den och jag kan be­stämt sä­ga att de in­köp­ta vil­la­tom­ter­na, där kom­mer det in­te bli någ­ra sto­ra fler­fa­miljs­hus, i så fall ta­lar vi om rad­hus, sä­ger Isa­bel­la Hög­mark (M).

Isa­bel­la Hökmark (M)

NU OCH DÅ. Överst: Tor­get som det ser ut idag. Un­derst: Il­lust­ra­tions­bild som till­hör­de den de­talj­plan som fick mas­sivt mot­stånd av bo­en­de i Ene­by­berg i vå­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.