Ho­tell­häng­et det nya ro­sa i les­bo­sfä­ren

FYLLT TOMRUM. ”Nu har vi ska­pat det vi har sak­nat”

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: Sop­hie Stig­fur | Fo­to: Erik Si­man­der

4 000 fla­tor kan in­te ha fel – att hänga i ho­tell­ba­rer är det nya ro­sa.

Kling­an­de cham­pagneglas, mjukröd be­lys­ning och ele­gan­ta jazz­s­ling­or ur hög­ta­lar­na. Den sen­su­el­la at­mo­sfä­ren i en bra ho­tell­bar bäd­dar för flirt. Nå­got som Be­atriz Lo­pez, Ni­na Sved­berg, Ca­mil­la Wess­man och Char­lot­ta Öberg ta­git fas­ta på, ge­nom att, med hund­ra­tals les­bis­ka i släp­tåg, ta över stans ho­tell­ba­rer.

Allt började när re­stau­rang Roxy, ett väle­ta­ble­rat stam­hak för stans les­bis­ka, bom­ma­de igen. Tom­rum­met blev enormt, me­nar Be­atriz Lo­pez.

– På van­li­ga gay­klub­bar är det of­ta 80 pro­cent män. Många av oss äld­re kän­ner kanske in­te hel­ler för att klub­ba läng­re, men vi vill fort­fa­ran­de um­gås och träf­fa nya män­ni­skor, sä­ger hon.

– Jag tror många av oss som kom ut på 80-ta­let ock­så var tröt­ta på att hänga i fuk­ti­ga käl­lar­lo­ka­ler, med gal­ler för fönst­ren och piss­ljum­men öl lik­som. Vi kän­de att det var dags för li­te flärd, och ock­så att vå­ga ta plats i det of­fent­li­ga rum­met, sä­ger Ni­na Sved­berg.

Blev snabbt po­pu­lärt

Tri­on star­ta­de Fa­ce­book­grup­pen Ho­tell­häng­et, och bjöd in till ming­el på Cla­ri­on. Förs­ta gång­en kom fem­ton per­so­ner. Men vid and­ra träf­fen fick de en chock.

– Det väll­de in minst 150 tje­jer. Då kän­de vi wow, vi fyl­ler verk­li­gen ett be­hov, sä­ger Ca­mil­la Wess­man.

I dag har grup­pen 4 000 med­lem­mar, med ett ål­ders­spann på mel­lan 18 och 70 år. Char­lot­ta Öberg, 30, som i dag an­slu­tit sig till ar­ran­görs-tri­on, minns sin förs­ta träff.

– Det ha­de vis­kats länge om det bland oss yng­re. Det he­la var så mytomspun­net, typ ”har ni hört om det där hem­li­ga ho­tell­säll­ska­pet, där al­la gam­mel­fla­tor häng­er?”.

En klar för­del är att ho­tell­ba­rer till sin na­tur känns krav­lö­sa och lät­till­gäng­li­ga, tror de.

– Det är fint när de äld­re pi­on­jä­rer­na, som man själv har sett upp till, kom­mer hit och ser att allt de gått ige­nom fak­tiskt lett fram till det här. Att vi nu vis­tas i fin­rum­men som vem som helst, sä­ger Ni­na Sved­berg.

– Sam­ti­digt är det nyt­tigt för oss yng­re att träf­fa de äld­re ge­ne­ra­tio­ner­na, för att för­stå vår histo­ria. I dag är det ett mer öp­pet kli­mat och vi kan ibland hål­la hand med vå­ra flick­vän­ner på stan, men vi har ju dem att tac­ka för att vi kom­mit hit, sä­ger Char­lot­ta Öberg.

Ko­misk klasch med män

En gång sam­man­föll det med en in­ter­na­tio­nell uro­log­kon­fe­rens – med en klar över­re­pre­sen­ta­tion av ko­stym­be­kläd­da män, till­sy­nes helt oförstående över det sva­la in­tres­set från de hund­ra­tals bru­dar­na i ba­ren.

– Ha­ha, ja det är rätt van­ligt att nå­gon snub­be kom­mer in och man rik­tigt ser hur han spän­ner upp sig och tän­ker ”Ojäv­lar, vad myc­ket bru­dar!”. Se­dan ser man hur han får allt mer slo­kan­de håll­ning ju läng­re ti­den går. Men det kan nog va­ra nyt­tigt för and­ra att känna hur det är att va­ra en mi­no­ri­tet, sä­ger Char­lot­ta Öberg.

Fort­fa­ran­de an­ser de att krog- och nö­jesut­bu­det för les­bis­ka i Stockholm är skralt.

– Men nu har vi ska­pat det vi har sak­nat, sä­ger Be­atriz Lo­pez och fort­sät­ter:

– Härom­vec­kan hör­de jag om två som träf­fats på vårt ming­el och för­lo­vat sig, och de ha­de Ho­tell­häng­et som in­skrip­tion i för­lov­nings­ring­ar­na. Vi kom­mer fort­sät­ta till ho­tel­len släng­er ut oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.