100 nya hy­reslä­gen­he­ter byggs i Klings­ta

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

I Klings­ta, all­de­les in­till E18, har nu Dan­de­ryds kom­mun bör­jat le­ta ef­ter en byg­gent­re­pre­nör för att byg­ga minst 100 stu­dent­lä­gen­he­ter.

– Be­byg­gel­sen kom­mer fun­ge­ra som bul­lerav­skärm­ning, sä­ger Da­vid Grind, på Dan­de­ryds kom­mun.

I Klings­ta, i om­rå­det där Gam­la lands­vä­gen, Dalsti­gen och Kyr­ko­gårds­vä­gen möts, hop­pas Dan­de­ryds kom­mun snart att man kom­mer igång med byg­get av minst 100 lä­gen­he­ter. Kom­mu­nen har gått ut med en an­bud­s­täv­ling till bygg­bo­lag och för­hopp­ning­en är att man ska gjort klart med en byg­gent­re­pre­nör till års­skif­tet.

To­talt är det en yta på cir­ka 20 000 kvadrat­me­ter som ska be­byg­gas och bo­stä­der­na kom­mer främst be­stå av fler­bo­stads­hus, men ock­så rad­hus.

Tyst gårds­ut­rym­me

Stu­dent­lä­gen­he­ter­na kom­mer bland an­nat be­stå i ett långt la­mell­hus som pla­ce­ras mot E18 för att ska­pa ett tyst gårds­ut­rym­me.

– Ef­tersom vi byg­ger nä­ra E18 så be­hö­ver vi han­te­ra riskav­stånd och bul­ler. Be­byg­gel­sen kom­mer fun­ge­ra som bul­lerav­skärm­ning mot vil­la­be­byg­gel­sen, vil­ket är po­si­tivt, sä­ger Da­vid Grind, plan- och ex­plo­a­te­rings­chef på Dan­de­ryds kom­mun.

Förutom de 100 stu­dent­lä­gen­he­ter­na, som upp­låts

Be­byg­gel­sen kom­mer fun­ge­ra som bul­lerav­skärm­ning mot vil­la­be­byg­gel­sen, vil­ket är po­si­tivt.

som hy­res­rät­ter, kom­mer det även bli fler bo­stä­der. Det är dock oklart hur många bo­stä­der det rör sig om.

”Öv­ri­ga lä­gen­he­ter för­de­las in­om fy­ra punkt­hus med om­kring fem vå­ning­ar samt ett mind­re la­mell­hus med tre till fy­ra vå­ning­ar. I den väst­li­gas­te delen skul­le nio rad­hus med två el­ler tre vå­nings­plan kun­na till­kom­ma. Par­ke­ring för de till­kom­man­de bo­stä­der­na pla­ne­ras i par­ke- rings­ga­rage un­der mark”, skri­ver kom­mu­nen i en be­skriv­ning av ut­veck­ling­en av om­rå­det.

Fle­ra ut­red­ning­ar

Huruvi­da det blir fler hy­res­rät­ter el­ler in­te har Dan­de­ryds kom­mun in­te någ­ra krav på.

Re­dan 2006 fick bygg­nads­nämn­den i upp­drag att ar­be­ta fram ett plan­för­slag för om­rå­det.

– Vi har haft fle­ra oli­ka ut­red­ning­ar igång som hand­lar om flytt av väg och led­ning­ar, bland an­nat. Vi har ock­så ut­rett SL:s åt­komst till tun­nel­ba­nan, sä­ger Da­vid Grind.

BO­STÄ­DER. Minst 100 stu­den­bo­stä­der ska byg­gas i Dan­de­ryd och bygg­na­tio­nen lär på­gå fram till 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.