Polisen sö­ker vitt­ne ef­ter rå­net i Djurs­holm

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

En per­son greps i sam­band med det rån som in­träf­fa­de i Djurs­holm för­ra hel­gen, den per­so­nen har nu släppts. Nu sö­ker polisen ef­ter fler vittnen.

Det var för­ra hel­gen, på lör­da­gen kloc­kan 12.39, som polisen fick in ett larm om ett rån i Djurs­holm. Två gär­nings­per­so­ner ska ha ta­git sig in i en fa­miljs fas­tig­het och med till­hyg­ge ha rå­nat fa­mil­jen på de­ras bil, en svart au­di.

Kort ef­ter att lar­mat nått polisen började två he­li­kopt­rar sö­ka ef­ter den svar­ta Au­din och gär­nings­män­nen i om­rå­det. Dess­utom med hjälp av fle­ra po­lis­pa­trul­ler och även hund­patrul­ler.

Pra­ta­de med vittnen

Polisen gick sam­ti­digt ut med en ef­ter­lys­ning där man skrev ut den stul­na bi­lens re­gi­stre­rings­num­mer för att folk i om­rå­det skul­le hål­la koll ef­ter for­do­net.

– Vi är fort­fa­ran­de på plats och pra­tar med de drab­ba­de

och vitt­net. Sen tän­jer vi på sök­nings­om­rå­det ef­tersom det nu har gått en tid, sa Eva Nilsson på po­li­sens led­nings­kom­mu­ni­ka­tions­cen­tral, en stund ef­ter det in­träf­fa­de.

Gär­nings­per­so­ner­na ska ha av­vi­kit från plat­sen och ing­en ska ha ska­dats fy­siskt vid rå­net, men en­ligt polisen var de in­brotts­drab­ba­de choc­ka­de.

Grep en per­son

Se­na­re un­der lör­dags­ef­ter­mid­da­gen, vid kvart i tre, gick polisen ut med in­for­ma­tion om att man gri­pit en per­son i Stocksund. På plat­sen ska man även ha på­träf­fat den stul­na bi­len.

– Det jag vet är att man har gri­pit en per­son som kan miss­tän­kas för det här brot­tet, sä­ger Alex­an­der An­to­ni­an, lo­kal­po­lis i Dan­de­ryd, när vi pra­tar med honom se­na­re un­der vec­kan.

– Ut­red­ning­en är i ett gans­ka ti­digt ske­de. Just nu vill vi kom­ma i kon­takt med vittnen som kan ha sett den svar­ta bi­len och som va­rit på plats där det här sked­de.

Un­der ons­da­gen, när den här tid­ning­en gick i tryck, be­kräf­ta­de åkla­ga­ren An­nMa­rie Green att den man som greps nu är släppt på fri fot.

– Men för­un­der­sök­ning­en på­går fort­fa­ran­de, så miss­tan­ken kvar­står, sä­ger An­nMa­rie Green, kam­mar­å­kla­ga­re på Nor­rorts åkla­gar­kam­ma­re.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS

FLE­RA PATRULLER. Bland an­nat an­vän­des två po­lishe­li­kopt­rar i sö­kan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.