Kom­mu­nen kraft­sam­lar för åter­vin­ning

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Dan­de­rydsbor­nas ba­nan­skal, piz­za­res­ter och po­ta­tis­skal kan bli till bi­o­gas och bi­o­göd­sel. Men få åter­vin­ner sin mat i dag – i Stock­holms kom­mu­ner källsor­te­ras ba­ra en fjär­de­del av matav­fal­let. Det na­tio­nel­la må­let 2018 är 50 pro­cent.

Om må­let ska upp­nås mås­te fler källsor­te­ra, och där­för gör Stock­holms läns kom­mu­ner en ge­men­sam kraft­sam­ling som ska få stock­hol­mar­na att källsor­te­ra matav­fall.

Kraft­sam­ling­en be­står av kam­pan­jen ”sor­te­ra­mat­res­ten.se” som in­for­me­rar om hur man kan sät­ta igång att källsor­te­ra matav­fall.

FO­TO: SÖRAB

BIOBRÄNSLE? Nu vill kom­mu­nen få fler att sop­sor­te­ra – för mil­jöns skull.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.