Mäkla­re – hur långt kan ni kas­ta en sten?

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

En lä­gen­het i Grind­torp mark­nads­förs med ”Ett sten­kast från tun­nel­ba­nan”. Men vem kas­tar en sten från Grind­torp till Mör­by?

”Ett sten­kast från tun­nel­ba­nan” står det i en an­nons med en bild på en lä­gen­het i Grind­torp. Nu har väl mark­nads­fö­ring­en än­då gått för långt, Mör­by cent­rum är väl långt mer än ett sten­kast bort?

– Det blev li­te fel där, sä­ger mäk­la­ren Stefan Ode­vall på mäk­lar­by­rån Era och skrat­tar. Vad är det som hänt? – Jag vet in­te, det är as­si­sten­ten som blan­dat bil­der­na, el­ler text med bil­der. Vi ha­de sam­ti­digt en lä­gen­het i Mör­bylund som skul­le ha den här tex­ten. Det är ing­en et­ta hel­ler, som det står, det är en tvåa.

Har ing­en spåku­la

Så nej, Stefan Ode­vall har in­te kom­mit över ex­klu­siv in­for­ma­tion om nå­got tun­nel­ba­ne­byg­ge i Tä­by.

– Jag har ing­en spåku­la som sä­ger att det ska kom­ma tun­nel­ba­na. Det är den mänsk­li­ga fak­torn.

Har an­non­sen bli­vit upp­märk­sam­mad?

– Det var en som ring­de och ta­la­de in på mo­bilsva­ret och sa att det in­te finns nå­gon tun­nel­ba­na i Tä­by.

Har du va­rit med om att det bli­vit hel­knas i nå­gon an­nons?

– I så fall har jag glömt det, sä­ger Stefan Ode­vall.

OJDÅ. Det blev visst li­te fel i an­non­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.