Sim­ma så långt du kan för att se till att barn i Öst­af­ri­ka får till­gång till rent vat­ten – det är må­let när bad­hus­fö­re­ta­get Med­ley ska sam­la in peng­ar till or­ga­ni­sa­tio­nen Wa­terAid.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin Wedin

Är du en fe­na i vatt­net el­ler en rik­tig land­krab­ba som hell­re hål­ler dig på det torr­ra? Oav­sett är det dags att den 17 ok­to­ber sim­ma så långt du kan på an­ting­en Mör­by­ba­det el­ler på Tibb­le­ba­det. Fö­re­ta­get Med­ley, som dri­ver an­lägg­ning­ar­na, skän­ker då tio öre för var­je sim­mad me­ter till väl­gö­ren- hets­or­ga­ni­sa­tion Wa­terAid.

In­sam­ling­en sker på grund av Kron­prin­ses­sans Victo­ria i år fyllt 40 år och se­dan 2011 är hon ”be­skyd­da­re” för or­ga­ni­sa­tio­nen, som arbetar för att ge fler barn i Öst­af­ri­ka till­gång till rent vat­ten.

– Vi har haft ett sam­ar­be­te med Wa­terAid se­dan de star­ta­de 2009 och det här har va­rit en åter­kom­man­de ak­ti­vi­tet. Att bju­da in all­män­he­ten och kom­bi­ne­ra det med att Tä­by- och Dan­de­rydsbor kan sim­ma för att ge­ne­re­ra rent vat­ten i en an­nan del av värl­den, det ser vi som en bra grej, sä­ger Hans Al­brekts­son, in­for­ma­tions­chef på Med­ley.

Al­la de­ras an­lägg­ning­ar kom­mer hål­la öp­pet un­der he­la da­gen och in­trä­det kom­mer att va­ra gra­tis för samt­li­ga.

Peng­ar­na kom­mer att gå till or­ga­ni­sa­tio­nens ar­be­te i Eti­o­pi­en, Kenya och Ugan­da.

”Rent vat­ten är helt av­gö­ran­de för att barn ska kun­na över­le­va si­na förs­ta år i li­vet, och var­je dag dör näs­tan 800 barn av sjuk­do­mar de drab­bats av ef­ter att ha druc­kit smut­sigt vat­ten”, skri­ver Med­ley på sin hem­si­da.

FO­TO: MOSTP­HO­TOS/MAR­CUS JO­SEFS­SON

INI­TI­A­TIV. In­sam­ling­en ar­ran­ge­ras på grund av att prin­ses­san Victo­ria i år fyll­de 40 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.